Nemocnice Strakonice, a.s. patří mezi moderní a dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení s nadregionální působností v některých oborech. Zdravotníci a tým dalších zaměstnanců pracují na neustálém zvyšování kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče a modernizaci nemocničního areálu.

V Nemocnici Strakonice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14 500 pacientů z různých koutů naší republiky, zejm. Strakonicka, Prachaticka, Písecka a Klatovska. Lékaři zde provedou cca. 5 000 operačních zákroků, téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 9 000 hemodialýz. Ročně se zde narodí 700 - 800 dětí. Sanitky strakonické nemocnice ročně převezou téměř 20 tisíc pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně. Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 10 ha plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, zaměstnává přes 550 lidí – z toho 110 lékařů, z nich téměř 70% s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou.

Hlavní sledované parametry kvality péče

Tento důležitý parametr kvality v posledních letech ukazuje klesající tendenci, průměrně je do 7 dnů potřeba rehospitalizovat méně než 0,4 % pacientů.

Aktivně se podílíme na identifikaci rizik spojených s hospitalizací a upoutáním na lůžko. Zavádíme vhodná preventivní opatření proti vzniku dekubitů. Pro hojení již vzniklých dekubitů aplikujeme moderní postupy léčby. Počet nově vzniklých dekubitů má i díky tomu klesající tendenci a průměrně se pohybuje pod 0,7 procenta.

Pádům nelze zcela zabránit, přesto volíme taková opatření, která jejich výskyt kontinuálně snižují. Včasně identifikujeme rizikové pacienty a nastavujeme preventivní opatření včetně důsledné edukace pacientů o režimu. Počet pádů, zejm. pádů se zraněním, v posledních letech ubývá.

Počty reoperací sledujeme na všech chirurgický pracovištích (gynekologicko-porodnickém, chirurgickém, očním, ORL), dlouhodobě se pohybuje pod 1 procento.

Průměrná ošetřovací doba v naší nemocnici na akutních lůžkách se pohybuje kolem 4,6 dne.

V souladu se standardem č. 1.7 - interní hodnocení kvality poskytované péče (Ministerstvo zdravotnictví) sledujeme a zveřejňujeme průběžně objednací doby pacientů na provedení plánovaného zdravotního výkonu či vyšetření.

Aktuální stav - srpen 2017

V protiepidemických opatřeních držíme trend současné moderní medicíny 21. století. Neustále zlepšujeme desinfekční programy, bariérové režimy a další hygienická opatření. Máme moderní centrální sterilizaci. Klademe důraz na správné provádění hygieny rukou. Také naši pacienti a návštěvníci mají možnost si provést desinfekci rukou s využitím rozmístěných dávkovačů s desinfekcí. Tato pravidla vedou k omezení přenosu nemocničních nákaz. Jejich výskyt sledujeme a vyhodnocujeme, procesu se věnuje pověřený pracovník. Výskyt nosokomiálních nákaz nedosahuje 1 procenta hospitalizovaných pacientů.

Máme vypracovaný systém hlášení nežádoucích událostí, které pravidelně vyhodnocujeme a porovnáváme s dalšími poskytovateli zdravotní péče. Nežádoucí událostí jsou události nebo okolnosti, které mohly vyústit nebo vyústily v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout. 

V posledních letech počet hospitalizovaných pacientů neustále narůstá, pohybuje kolem 13500 - 14000 pacientů / rok.

Lůžkové stanice

Našim pacientům se snažíme poskytovat vysoký komfort. Většina našich standardních pokojů je třílůžkových, některá oddělení disponují i nadstandardními pokoji (1 lůžko). 

Většina pokojů obsahuje

Polohovací lůžko

Toaletu / koupelnu

Signalizační zařízení

TV

WiFi

Péče o nutrici

O správnou výživu pečuje nutriční tým složený z lékaře nutricionisty a nutričních terapeutek, které sestavují jídelníček dle individuálních potřeb našich pacientů. Pacienti mohou využít i nabídku nadstandardní nabídky stravy.

Bezpečné prostředí

Bezpečnost zdravotníků a pacientů je jednou z našich priorit. Ačkoliv nejsme a nemůžeme být zcela uzavřené zařízení, zvyšujeme bezpečnost pomocí řady opatření. Jde například o:

  • zřízení nemocniční pořádkové služby,
  • napojení na bezpečnostní agenturu COBRA Security,
  • instalace krizových tlačítek na odděleních,
  • evidence zdravotnickcýh přístrojů a péče o ně,
  • nácviky krizových postupů.

Péče o dekubity a prevence pádů

Aktivně se podílíme na identifikaci rizik spojených s hospitalizací a upoutáním na lůžko. Zavádíme vhodná preventivní opatření proti vzniku dekubitů. Pro hojení již vzniklých dekubitů aplikujeme moderní postupy léčby.

Ani pádům nelze zcela zabránit, přesto volíme taková opatření, která jejich výskyt kontinuálně snižují. Včasně identifikujeme rizikové pacienty a nastavujeme preventivní opatření včetně důsledné edukace pacientů o režimu.

Přístrojové vybavení

Investujeme velké finanční prostředky do nákupu moderních přístrojů a jejich pravidelných kontrol s cílem zajistit co největší efektivitu a bezpečnost. V posledních letech jsme například zmodernizovali centrální operační sály, sterilizaci či hemodialýzu.

V současné době se připravujeme na modernizaci radiodiagnostického oddělení, gastroenterologckého centra a pořizujeme moderní vybavení pro pracoviště následné péče a rehabilitace.

Bezpečná péče

Správná identifikace pacientů přispívá k prevenci záměny a zajištění bezpečí. Jedním ze základních opatření je používání barevných identifikačních náramků. Ošetřující personál kontrolou náramku a opakovanými dotazy zjišťuje, zda je daný výkon proveden správnému pacientovi. Novorozenci jsou označováni hned po porodu. 

Používáme standardizovaný proces označování místa operačního výkonu přímo na kůži pacienta. Před samotným výkonem na sále provádíme prověřenou bezpečnostní proceduru, jejímž cílem je opakované ověření připravenosti celého týmu k operaci.

Rizikové léky (heparin, inzulin, draselné soli) skladujeme odděleně a jejich podávání se řídí přísnými pravidly, čímž redukujeme možnost záměny či nesprávného použití. Na standardních lůžkových stanicích používáme méně rizikové formy těchto léčiv.

V protiepidemických opatřeních držíme trend současné moderní medicíny 21. století. Neustále zlepšujeme desinfekční programy, bariérové režimy a další hygienická opatření. Máme moderní centrální sterilizaci. Klademe důraz na správné provádění hygieny rukou. Také naši pacienti a návštěvníci mají možnost si provést desinfekci rukou s využitím rozmístěných dávkovačů s desinfekcí. Tato pravidla vedou k omezení přenosu nemocničních nákaz.

Pacienti s handicapem

Osoby se sluchovým postižením mají na recepci pavilonu operačních oborů k dispozici přístroj na možnost tlumočení do znakové řeči. Dostupnost je 24hodin. Pro nezbytnou komunikaci s neslyšícím jej v případě potřeby mohou využít všechna oddělení a ambulance naší nemocnice.
- online tlumočník přes tablet
- odborně vyškolený personál

Pro osoby s tělesným postižením máme
- prostorovou bezbariérovost
- polohovací a výškově nastavitelná lůžka
- odborně vyškolený personál

Rehabilitační péče, klinická logopedie

Rehabilitační oddělení poskytuje rozsáhlé ambulantní spektrum služeb, naše fyzioterapeutky ale navštěvují i hospitalizované pacienty a pomáhají jim s rekonvalescencí po náročných onemocněních či úrazech. Využíváme i služeb klinické logopedky, která pečuje zejména o pacienty s neurologickými příčinami poruch řeči.

Lékárenství a zdravotní pomůcky

Nemocniční lékárna se vyznačuje vysokou odbornou úrovní svých služeb. Klientům lékárny poskytuje i lékové poradenství včetně řešení lékových problémů. Prodejna zdravotnických prostředků zase nabízí široké spektrum kompenzačních pomůcek.

Naplnění resortních bezpečnostních cílů

Naplňujeme Rezortní bezpečnostní cíle, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR a usilujeme tak o snížení nejčastějších rizik při poskytování zdravotní péče.

Při příjmu k hospitalizaci má pacient právo určit osoby, kterým mohou být podávány informace o Vašem zdravotním stavu. Standardně postupujeme při ústní a telefonické komunikaci, ordinování léků, hlášení výsledků apod.

Po celou dobu hospitalizace se o Vás stará zdravotnický tým, který si stanovenými pravidly předává informace o Vašem zdravotním stavu. 

Zajišťujeme bezpečné objednávání, skladování a podávání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika.

Seznamujeme pacienty s riziky pádu a příslušnými režimovými opatřeními, které vedou ke snížení tohoto rizika. Zajišťujeme včasnou identifikaci rizikových pacientů a následnou prevenci.

Při přijmu k hospitalizaci Vám sestřička přiloží identifikační náramek. Dodržujeme bezpečnostní postupy správné identifikace pacientů.

Před výkonem na párových orgánech a končetinách označujeme u pacientů místo výkonu, pacietn podepisuje tzv. Verifikační protokol. Dodržujeme bezpečnostní postupy při prevenci záměny pacienta a výkonu strany.

Snižujeme rizika vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí. Všichni pracovníci, kteří o Vás pečují, dodržují zásady pro provádění hygienické dezinfekce rukou. Také pacienti mají možnost si vydezinfikovat ruce.

Klademe důraz na kvalitní ošetřovatelskou péči s cílem preventivně předcházet vzniku proleženin kombinací vhodných ošetřovatelských postupů a pomůcek. 

Mapa areálu

Akreditace od Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. se již v roce 2010 zařadila mezi ta zdravotnické zařízení, která úspěšně prošla akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Certifikační autorita dále osvědčuje, že nemocnice splňuje velmi náročné požadavky na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty, má zaveden program zvyšování kvality a bezpečí, ukazatele kvality, sleduje spokojenost pacientů, různé rizikové oblasti a další. Díky tomu může rychle odstraňovat zjištěné nedostatky.

www stránky Spojené akreditační komise

Fotogalerie ze slavnostního setkání zaměstnanců s předáním prvních akreditačních certifikátů (21.3.2011)

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top