image 1

Nemocnice Strakonice, a.s. aktivně přistupuje k modernizaci areálu a zvyšování kvality poskytované péče. 

Využívá k tomu i podpory Jihočeského kraje a evropských fondů. 

 

Elektromobilita

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národní plánu obnovy

Cílem projektu je pořízení nového nákladního elektromobilu pro logistické účely v rámci provozu Nemocnice Strakonice, a.s.

Přínosem bude rychlá a ekologická přeprava materiálu s ohledem na životní prostředí a redukci emisí za využití vozidel s alternativním pohonem.

Termín zahájení: 6/2022

Termín ukončení projektu: 3/2024

 

MODERNIZACE NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.

spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Hlavním cílem projektu je rozvoj a modernizace podporovaných pracovišť Nemocnice Strakonice, a.s. formou pořízení přístrojového vybavení, čímž přispívá k posílení odolnosti zdravotnického systému a zajištění dostatečných kapacit nemocnice.

Obnova dialyzačních monitorů Nemocnice Strakonice, a.s.

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ - Podpora Regionů 2022

 

Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice,a.s.

Projekt je součástí celkové energetické koncepce Nemocnice Strakonice, a.s. podporované Jihočeským kraje s názvem: Zabezpečení
krizového řízení a snížení provozní energetické náročnosti.
Předmětem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti a modernizace technologie prádelny.


Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu prádelny a snížení emisí CO2. Úspora provozních nákladů je dána
především snížením energetické náročnosti na prací proces a částečně úsporou mzdových nákladů.

Modernizace systému VZT a chlazeni včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.

Hlavním cílem projektu je modernizace systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici strakonice,a.s.

 

ROZVOJ LABORATORNÍCH KAPACIT PRO PCR TESTOVÁNÍ V NEMOCNICI STRAKONICE, A.S.

Hlavním cílem projektu je rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Strakonice, a.s. pro PCR testování, a to díky pořízení nového vybavení laboratoře, které umožní vytvořit dostatečné kapacity pro zvyšující se objem požadovaného PCR testování.

1

Komplexní modernizace provozu prádelny

Nemocnice Strakonice, a.s. připravuje investiční záměr komplexní modernizace provozu prádelny s realizací v roce 2022.

V souvislosti s tímto projektem vyhlašuje Předběžnou tržní konzultaci k nákupu technologického vybavení.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Úspory energie V. výzva.

1

Modernizace zdravotnické techniky

Projekt Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je obnova přístrojového vybavení a technologií Nemocnice Strakonice, a.s. a doplnění o přístroje odpovídající současné úrovni medicíny na odděleních, která navazují na vysoce specializovanou péči.

Významným krokem v rozvoji zdravotnické péče bude především zřízení nového pracoviště magnetické rezonance.

Předpokládané datum ukončení projektu : 4. 6. 2018. 

Projekt je také spolufinancován Jihočeským krajem.

1

Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje

Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, zateplení stropních konstrukcí a střech, výměny výplní otvorů, rekonstrukce otopných systémů a zavedení systémů MaR. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 720.000 t/rok a k úspoře energie cca 5693 GJ/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Datum ukončení projektu: 21.2.2013

Pavilon operačních oborů

V úterý 22. října 2013 došlo k slavnostnímu zahájení provozu v pavilonu operačních oborů, které vzniklo částečně rekonstrukcí a modernizací původního chirurgického pavilonu a částečně přístavbou zcela nového pavilonu, tzv. jižního křídla, které svůj provoz zahájilo již v roce 2010. Působiště v moderních prostorách pavilonu tak získala tato oddělení: chirurgie, neurologie, ARO s centrální jednotkou intenzivní péče operačních oborů, gynekologie a porodnice, radiodiagnostika včetně CT pracoviště, onkologie a patologie. Nedílnou součástí pavilonu jsou i centrální operační sály, centrální sterilizace, porodní sály a odběrová místnost.

1

Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců

Na základě podaného projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“ byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Nemocnici Strakonice, a.s. poskytnuta dotace k uskutečnění tohoto projektu.

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců zaměřeného zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení a udržení kvalifikace a rozvoj v oblasti klíčových dovedností jednotlivých zaměstnanců.

Řešený projekt výrazně přispěje ke zvyšovaní adaptability zaměstnanců, která zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost nemocnice. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci v rámci celé organizační struktury.

LEONARDO-IMED-KOMM-EU

Nemocnice Strakonice, a.s se ve spolupráci s Jazykovým centrem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zapojila do projektu LEONARDO-IMED-KOMM-EU "Interkulturní medicínská komunikace pro Evropu".

Projekt je zaměřen na tvorbu výukového materiálu pro jazykovou přípravu zdravotnických pracovníků komunikujících s pacienty z jiných jazykových (popř. kulturních) oblastí, připravujících se na stáže v zahraničí atd. Řešiteli projektu jsou jazykoví odborníci z Německa, České republiky, Slovenska, Maďarska a Bulharska, kteří budou ve svých národních jazycích tvořit výukové materiály zaměřené na komunikaci na pracovišti, s pacienty apod. Podobný materiál zaměřený na obchodní komunikaci byl již dokončen, pro Vaši představu je zveřejněn na www.mig-komm.eu. Stejnou formou chceme vytvořit zmíněné materiály, které budou v podstatě jazykovou učebnicí zveřejněnou na internetu a vydanou současně formou DVD. Vzhledem k tomu, že je cílem projektu poskytnout dostupné informace co největšímu počtu studujících, domnívám se, že zveřejněním na Vašich webových stránkách by informaci obdržel maximální počet zájemců, kteří by výukové materiály mohli použít ke studiu. Projekt je koncipován jak pro přímou výuku, tak pro samostudium. V rámci valorizace projektu by se Vaši lékaři a další zdravotnické profese (sestry, fyzioterapeuti, porodní asistentky atd.) mohli zdarma zúčastnit výuky podle vytvořených materiálů.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top