Vnitřní řád pro veřejnost

Vážení pacienti,

snahou zaměstnanců naší nemocnice je svědomitě o Vás pečovat a navrátit Vám co nejdříve zdraví. K tomu můžete přispět i Vy tím, že pomůžete vytvářet čisté a klidné prostředí. Jsme proto přesvědčeni, že se ve vlastním zájmu seznámíte s vnitřním řádem nemocnice a budete se řídit jeho závaznými ustanoveními. Jeho dodržování je nutno považovat za nedílnou součást léčebného režimu při hospitalizaci. Porušování vnitřního řádu může vést, v krajním případě, i k předčasnému propuštění.

1) Při vstupu na naši ambulanci předložte legitimaci zdravotní pojišťovny, která bude naší nemocnici hradit náklady za Vaši léčbu (u které jste zdravotně pojištěni). Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody. Úhradu v tomto případě provedete v hotovosti proti vystavenému účtu.

2) Při přijetí k hospitalizaci Vás přijímající lékař seznámí s Vašimi právy a požádá Vás o podpis písemného souhlasu s hospitalizací, jehož součástí je vymezení rozsahu Vám podávaných informací o Vašem zdravotním stavu, vymezení osob, které mohou být o Vašem zdravotním stavu a individuálním postupu informovány, včetně rozsahu těchto informací a stanovení způsobů komunikace (telefon, e-mail, fax atd.). Máte i možnost si zakázat podávání informací sobě nebo jiným osobám a odmítnout účast osob, které se nepodílí na poskytování zdravotních výkonů a služeb.

3) Primářem oddělení Vám bude určen Váš ošetřující lékař, který v pracovních dnech a v pracovní době stanoví individuální léčebný postup, zajišťuje jeho koordinaci a stanoví jeho změny a je rovněž odpovědný za projednání individuálního léčebného postupu s Vámi, případně s osobou, kterou určíte.

4) Při přijetí na oddělení odevzdejte oblečení službu konající sestře, která zajistí po jeho sepsání řádné uložení. Přednostně můžete užívat vlastní prádlo za předpokladu, že je zaručena jeho častá výměna, špinavé prádlo nelze dlouhodobě skladovat na pokoji. Výjimkou jsou pooperační jednotky intenzivní péče a ARO, kde je nutno používat pouze ústavní prádlo. Sestra Vám zapůjčí potřebné ústavní prádlo, které jí po skončeném léčení nepoškozené vrátíte. Výměna ložního a osobního prádla se provádí podle potřeby, nejméně však jednou týdně a vždy po operačním zákroku.

5) Větší peněžité částky a ostatní cenné věci odevzdejte službu konající sestře na oddělení. Obdržíte na ně potvrzení a budou Vám uschovány v trezoru nemocnice. Jen v tomto případě můžete uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případných ztrát, neboť za jinak uložené peněžní částky a cennosti nemocnice neručí (týká se i mobilních telefonů).

6) V případě, že jste do našeho zařízení přijel/a osobním vozem, žádáme Vás o jeho zaparkování na vyhrazených místech v areálu nemocnice. Ponechání vozu na jiném místě může způsobit provozní komplikace dopravní zdravotní službě, zdravotnické záchranné službě nebo hospodářské dopravě nemocnice. Současně může dojít i k poškození Vašeho vozidla. Poplatek 30,- Kč/den zaplatíte při výjezdu z areálu nemocnice při propuštění z hospitalizace. Poplatek je pouze za umožnění parkování v areálu nemocnice, nezakládá nárok na odškodnění za poškození vozidla či za jeho odcizení – parkoviště nejsou hlídaná.

7) Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, vedený určeným ošetřujícím lékařem, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením vrchní sestry. Ve všech svých těžkostech a problémech se s důvěrou obracejte na své ošetřující sestry či lékaře.

8) Máte právo vyžádat si rozhovor s ošetřujícím lékařem nebo primářem oddělení, na kterém jste umístěn a v závažných případech i s ředitelem a s hlavní sestrou nemocnice.

9) Máte právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který Vám zdravotní služby poskytuje.

10) Pro potřebu řešit osobní i rodinné problémy související s Vaším pobytem v nemocnici nebo po propuštění je Vám k dispozici pracovník pro sociální službu. Ten Vám, ve spolupráci s městskými nebo obecními úřady, agenturami domácí péče a pečovatelskou službou, na požádání pomůže vzniklé problémy vyřešit - kontakt Vám (nebo Vašim příbuzným) zprostředkuje vrchní/staniční sestra.

11) Máte právo na čistě povlečené lůžko, avšak máte též povinnost udržovat je čisté. V rámci základních hygienických návyků nelehejte a nesedejte na lůžko v šatech nebo dokonce v obuvi.

12) Žádáme Vás, abyste udržovali čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a též v areálu nemocnice. Dodržujte třídění odpadků a vhazujte je pouze do košů k tomu určených dle druhu odpadu.

13) Nezamykejte se na pokojích, toaletách či v dalších místnostech. Nemožnost časného fyzického přístupu k pacientovi ztěžuje možnost poskytnout mu účinnou první pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu s rizikem ohrožení života pacienta.

14) Na oddělení je zakázáno přepírání a sušení drobného prádla.

15) Léky, které Vám naordinoval Váš ošetřující lékař a které Vám přinese v určenou dobu sestra, užívejte přesně podle pokynů. Bez předchozí konzultace s ošetřujícím lékařem neužívejte jiné léky.

16) Při event. přeložení na jiné oddělení budete s tímto opatřením seznámen/a a budou Vám vysvětleny důvody. Pohyb pacientů mezi jednotlivými odděleními je realizován na základě pokynů ošetřujícího lékaře s ohledem na diagnosticko-léčebný proces, bezpečnost pacientů, event. s ohledem na hygienicko-protiepidemický režim.

17) Nedílnou součástí léčby je léčebná dieta a je Vám proto předepisována lékařem. Je ve Vašem zájmu, abyste porušováním dietních předpisů (např. nevhodným výběrem vlastních nápojů) nerušili průběh léčení. Zejména je zakázáno požívání veškerých alkoholických nápojů. Strava, pokud není jinak ordinována, je podávána minimálně 3x denně (snídaně, oběd, večeře). Podání náhradní stravy hospitalizovaným pacientům zajišťujeme dle času jejich příchodu na lůžkové oddělení, nejpozději jednu hodinu před započetím rozvozu stravy. Pro objednání oběda tedy do 10.00 hodin, pro objednání večeře v PO, ÚT, ČT a v PÁ do 16.00 hodin, ve ST, SO a NE do 13 hod., pokud neurčil lékař jinak. V areálu nemocnice je možnost zakoupení občerstvení v bufetu nacházejícím se u stravovacího provozu. Čaj (sladký i hořký) je připravován na oddělení v bonamatech. Chodící pacienti se stravují v jídelnách či v jídelních koutech, imobilním pacientům je strava podávána na lůžku. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji ani v nočním stolku. V případě potřeby je pacientům na oddělení k dispozici vyčleněná lednice. Pacient, který chce lednici použít, požádá o označení a uložení potravin ošetřovatelský personál nebo si může potraviny uložit sám (je povinen dodržovat zásady uvedené na dveřích lednice). Ošetřující personál u vložených potravin denně kontroluje jejich kvalitu, dobu trvanlivosti, a zda vyhovují příslušné dietě pacientů. Pokud personál shledá stav některých potravin jako nevyhovující (nebezpečí vzniku zažívacích potíží) je oprávněn tyto potraviny z lednice vyjmout a zajistit jejich následnou likvidaci. O této skutečnosti je pacient informován.

18) Nepovolaným osobám platí zákaz vstupu do kuchyňky.

19) Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás žádáme, abyste nerušili ostatní pacienty svým chováním. Nerušený spánek přináší úlevu. Je nutné přísně dodržovat noční klid od 22.00 do 6.00 hod. ranní. V této době je oddělení uzamčeno. Je-li televizor majetkem oddělení, za provoz zodpovídá službu konající sestra, soukromé televizory a radiopřijímače na pokojích lze používat jen se souhlasem ošetřujícího personálu a ostatních pacientů na pokoji. Zásadně je však nesmíte používat v době nočního klidu.

20) Zvláštní pozornost je věnována výběru vhodných aktivit pro hospitalizované děti. S dítětem může být hospitalizován rodič nebo jiná blízká osoba (podle podmínek stanovených zákonem za úhradu příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo za přímou úhradu hospitalizovanou osobou).

21) Pacientům, jejichž zdravotní stav to dovoluje, je umožněno volný čas trávit na čerstvém vzduchu v areálu nemocnice (se souhlasem ošetřujícího personálu), kde mohou využít poskytovaných služeb: kadeřnictví, oční optika, prodej tiskovin, nápojové a potravinové automaty (v areálu nebo přímo na odděleních), veřejné telefonní automaty. Dbejte zákazu používání mobilních telefonů v označených prostorách. Během hospitalizace, prosím, neopouštějte areál nemocnice!

22) Z léčebných důvodů je možno pacientovi na propustku povolit návštěvu domova v sobotu nebo neděli a z vážných důvodů i ve všední den.

23) V nemocnici je přísně zakázáno kouřit a používat elektronické cigarety ve všech vnitřních prostorách a současně i ve všech vnějších s výjimkou těch, která jsou grafickou značkou označena, že je zde kouření povoleno. Porušením tohoto zákazu se dotyčná osoba dopouští správního deliktu s možnou pokutou ze strany příslušných správních orgánů.

24) Návštěvy v nemocnici jsou možné denně s doporučením jejich konání od 14.00 do 17.00 hodin, event. na jednotlivých odděleních jsou stanoveny individuálně. Povolení mimo návštěvní hodiny uděluje ošetřující lékař dle závažnosti stavu pacienta. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat. Návštěvy dodržují režim oddělení a respektují pokyny ošetřujícího personálu. Zdržují se převážně v prostoru jídelny nebo na pokoji, za příznivých povětrnostních podmínek v areálu nemocnice. Na lůžka návštěvníci nesmí sedat ani nic odkládat. V případě, že za nepříznivého počasí použijí návštěvníci vlastní přezůvky, vezmou si venkovní obuv s sebou na pokoj (není jiné místo určené k odkládání obuvi ani jiné místo nemůže být za obvyklé k odkládání považováno). Informujte, prosím, osoby, které Vás budou navštěvovat, o těchto ustanoveních včas, předejde se případným nedorozuměním. Z důvodu přenosu možné infekce na všech odděleních nemocnice není vhodné, aby Vás navštěvovaly děti. Na oddělení je přísně zakázáno vodit psy a jiná zvířata.

Zvláštní režim pro přijímání návštěv platí na jednotkách intenzivní péče, koronární jednotce a ARO, kde lze návštěvy přijímat pouze v omezené časové době a za přísnějších hygienických a dalších podmínek.

25) Do zdravotnického zařízení je zakázán přístup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto osoby je každý zdravotnický pracovník oprávněn ihned vykázat z prostor zdravotnického zařízení, popřípadě si vyžádat spolupráci pořádkové služby či Policie ČR. Návštěvy ve zdravotnickém zařízení nesmí obtěžovat pacienty hlukem ani jiným způsobem a jsou povinny respektovat zásady slušného chování a občanského soužití. V případě porušení těchto povinností je kterýkoli zdravotnický pracovník oprávněn návštěvu ze zdravotnického zařízení vykázat.

26) Informace o stavu pacientů podává ošetřující lékař určeným osobám dle přání pacienta. Své rozhodnutí o tom, kterým osobám má být informace o Vašem zdravotním stavu sdělena, učiňte včas na tiskopisu „Poučení a souhlas pacienta s hospitalizací“. Telefonicky lze informace podávat pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem a za situace, je-li si lékař v konkrétní situaci naprosto jist, že hovoří s osobou oprávněnou obdržet informace o pacientovi. Z tohoto důvodu může být od Vámi oprávněných osob požadováno předem domluvené heslo. Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžaduje, je možno sdělit osobám blízkým a členům domácnosti informace, které jsou pro ně nezbytné k zajištění péče o pacienta nebo pro ochranu jejich zdraví.

27) Před provedením každého zdravotního výkonu budete Vy, nebo Váš zákonný zástupce, informován o nutnosti a povaze výkonu a v případě tzv. invazivních výkonů (veškeré operační výkon, výkony v celkovém nebo místním znecitlivění, nepříjemná nebo bolestivá vyšetření) budete vyzván k podpisu písemného souhlasu. Budete poučen:

a) o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stádiu a předpokládaném vývoji;

b) o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů;

c) o jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta;

d) o další potřebné léčbě;

e) o omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav.

Informaci Vám podá o lékařských výkonech lékař, o nelékařských výkonech Vás bude informovat nelékařský zdravotnický pracovník.

Platnost vysloveného souhlasu máte možnost kdykoliv odvolat/zrušit, pokud ještě nebyl výkon zahájen nebo by Vám jeho přerušení mohlo způsobit vážnou újmu na zdraví nebo ohrožení života. V případě odmítnutí souhlasu budete poučen o případných možných následcích svého rozhodnutí a budete vyzván k podpisu písemného prohlášení (negativního reversu).

28) Všichni zaměstnanci nosí vizitky a jsou povinni se Vám představit příjmením a funkcí.

29) Pokud se poskytování zdravotních služeb účastní studenti nebo jiné osoby, které nejsou přímo účastny na příslušném zdravotním výkonu a na poskytování zdravotních služeb, budete o tom informováni a máte právo účast těchto osob odmítnout.

30) Nezletilí pacienti mají právo na účast rodičů u poskytování zdravotních služeb. Primář oddělení a ošetřující lékař je však oprávněn toto právo z provozních důvodů, případně s ohledem na respektování práv ostatních pacientů, eventuálně z léčebných důvodů, s přihlédnutím k individualitě pacienta, přiměřeně omezit a rozhodnout, že u některých zdravotních služeb nebudou zákonní zástupci přítomni.

31) Máte-li nějaké smyslové postižení, nebo komunikační problémy zapříčiněné zdravotními důvody, máte při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolíte, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. Dle provozních možností a nejde-li o neodkladnou péči, zdravotnický pracovník na Vaši žádost zajistí druhou osobu, která provede tlumočení (možné i tlumočení po telefonu). Tyto výkony však nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a pokud tlumočící osoba vyžaduje za svou činnost úhradu (při tlumočení po telefonu vždy), hradíte si tuto službu sám.

32) Během hospitalizace máte právo přijímat duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice, nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti. Návštěvy duchovních a provádění duchovenské činnosti však nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy ostatních pacientů, ani narušit poskytování zdravotních služeb. V této souvislosti jsou primář oddělení, vrchní sestra, ošetřující lékař, nebo službu konající všeobecná sestra, oprávněni rozhodnout, že z provozních, zdravotních či jiných vážných důvodů, nebo s ohledem na zachování práv a klidu ostatních pacientů, bude návštěva duchovního a provádění duchovenské činnosti přiměřeně omezeno. Omezena je rovněž možnost návštěv duchovních na speciálních pracovištích, jednotkách intenzivní péče a ARO, kde by mohlo dojít k narušení poskytovaných zdravotních služeb. Nebude však odepřena v případě ohrožení života pacienta, nebo vážného poškození zdraví, rozsah této návštěvy ale může být časově omezen, s ohledem na potřebu poskytování zdravotních služeb, příslušným ošetřujícím lékařem, nebo primářem oddělení.

33) Máte-li smyslové nebo tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem, máte právo, s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení za podmínek, které stanoví primář nebo ošetřující lékař příslušného oddělení. Přítomností psa se speciálním výcvikem nesmí být porušována práva ostatních pacientů, ani narušeno poskytování zdravotních služeb. Primář nebo ošetřující lékař je oprávněn nepřipustit přítomnost psa se speciálním výcvikem v případě, že by tím byla omezována práva ostatních pacientů, nebo narušováno poskytování zdravotních služeb, nebo stanovit zvláštní podmínky, například písemný souhlas spolupacienta, přítomnosti psa se speciálním výcvikem, nebo objednání a úhradu nadstandardně vybaveného pokoje, ve kterém nebudou umístěni další pacienti.

34) Pokud Vaši příbuzní či blízcí požádají o možnost nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu nebo pořízení si její kopie, bude jim to umožněno pouze v případě, že jste je uvedl ve svém souhlasu s hospitalizací. Tato služba je spojena s přiměřenou úhradou spojenou s náklady dle ceníku nemocnice.

35) Respektujeme Vaše dříve vyslovené přání, splňuje-li náležitosti uvedené v ustanovení § 36 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.

36) Dříve vyslovené přání můžete učinit též při přijetí k hospitalizaci, anebo v průběhu hospitalizace, jeho platnost se však bude vztahovat pouze k této konkrétní hospitalizaci.

37) V případě poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi, nebo pacientovi omezenému ve způsobilosti k právním úkonům, se zdravotní služby poskytují se souhlasem zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy je lze poskytovat bez souhlasu. Vždy zjišťujeme i názor nezletilého pacienta, pokud je s ohledem na svůj věk schopen vnímat situaci a vyjadřovat se, i názor pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům. U nezletilého pacienta stačí, jedná-li lékař s jedním z rodičů a od něj získá souhlas s výkonem. Pouze pokud se aktivně přihlásí druhý z rodičů, musí lékař jeho případný nesouhlas respektovat. Jde-li o zdravotní služby, které jsou nezbytné k záchraně života nebo zdraví nezletilého pacienta, je naší povinností poskytnout nezbytné zdravotní služby i bez souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Má-li být zasaženo do tělesné integrity nezletilého staršího 14 let a on nesouhlasí, tak přestože oba zákonní zástupci či jeden z nich souhlasí, nelze výkon provést bez souhlasu soudu.

38) V případě Vašeho svévolného odchodu (útěku) z lůžkového oddělení, kdy bylo možno poskytovat zdravotní služby bez souhlasu a neposkytnutím zdravotních služeb může být ohroženo Vaše zdraví nebo život, bude vyrozuměna osoba Vám blízká, bude-li nám známa a v každém případě jsme povinni tuto skutečnost ohlásit též Polici České republiky.

39) Péče o Vás může být ukončena, pokud byste závažným způsobem omezoval práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržoval navržený individuální léčebný postup, nebo se neřídil tímto vnitřním řádem.

40) Vy i Vaši blízcí či doprovázející osoby, jste povinni plně a pravdivě informovat každého zdravotnického pracovníka, který Vám poskytuje zdravotní služby, zejména přijímajícího ošetřujícího lékaře, případně dalšího určeného ošetřujícího lékaře o všech skutečnostech týkajících se Vašeho zdravotního stavu, zejména o skutečnosti, že jste nosiči infekční nemoci. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu a je důvodem k ukončení péče v souladu s ustanovením § 48 odstavec 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

41) Každý pacient je povinen uhradit cenu zdravotních služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, popřípadě zálohu na poskytnutí těchto zdravotních služeb, a to předem. U nezletilých osob odpovídají za splnění těchto požadavků jejich zákonní zástupci. Pacienti jsou povinni prokázat se občanským průkazem nebo cestovním pasem a současně průkazem zdravotní pojišťovny. Povinnost doložit svou totožnost na žádost pověřeného zdravotnického pracovníka mají i osoby, které požadují z titulu osob blízkých informace o pacientovi.

42) Pořadí pacientů k jednotlivým vyšetřením a lékařským zákrokům určuje lékař.

43) Nezletilý pacient a pacient omezený ve způsobilosti k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, případně důsledky jejich poskytnutí, mají právo na přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, na přítomnost pěstouna, nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu, nebo jiného orgánu svěřen, v souladu s právními předpisy (§ 28 odstavec 3 písmeno e) zákona o zdravotnických službách č. 372/2011 Sb.) a to za podmínek, které stanoví primář příslušného oddělení a v jeho nepřítomnosti příslušný ošetřující lékař, nebo vedoucí ústavní pohotovostní služby příslušného oddělení, pokud nenaruší přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb, nebo práva a soukromí dalších spolupacientů. Žádost o přítomnost uvedených osob podávají tyto osoby, nebo nezletilý pacient, nebo pacient omezený ve způsobilosti k právním úkonům, příslušnému ošetřujícímu lékaři. Primář oddělení, jeho zástupce, nebo pověřený ošetřující lékař rozhodne, v jakém rozsahu lze přítomnost uvedených osob u pacienta umožnit tak, aby nebylo narušeno poskytování zdravotních služeb a provoz zdravotnického zařízení.

44) Vždy můžete požádat ošetřujícího lékaře, nebo kteréhokoli zdravotnického pracovníka, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která je Vaším rodičem, nebo jiným zákonným zástupcem, nebo které jste svěřen do výchovy, pokud uvedete, že jde o osobu, která Vás týrá, nebo jinak zneužívá, či zanedbává. Primář oddělení, nebo jeho zástupce a v jejich nepřítomnosti vedoucí ústavní pohotovostní služby příslušného oddělení, nebo úseku je oprávněn rozhodnout o vyloučení přítomnosti rodičů, jiných zákonných zástupců, pěstounů a dalších jinak oprávněných osob, z účasti při Vám poskytovaných zdravotních službách.

45) Do služebních místností můžete jako pacient vstupovat pouze v přítomnosti lékaře nebo sestry.

46) S ohledem na charakter péče a režimu oddělení mohou být ustanovení tohoto vnitřního řádu na některých odděleních upravena a specifikovány časy jednotlivých pravidelných činností (vizity, podávání léků apod.), proto se seznamte i s Dodatkem k vnitřnímu řádu příslušného oddělení.

47) Předčasně propuštěni na Vaše přání, budete pouze po sepsání a podpisu negativního reversu. Při onemocnění, kde je povinné léčení ze zákona, nemůžete být propuštěni ani na revers.

48) Před propuštěním Vás ošetřující lékař poučí o dalším léčení a postupu. V případě, že Vám ošetřující lékař doporučí další péči cestou Vašeho praktického lékaře, ohlaste se u něj do tří dnů po propuštění z nemocnice, jen tak si zajistíte plynulost léčby.

49) Při propuštění z nemocnice Vám budou vydány uschované šaty a cennosti. Odevzdejte ústavní prádlo a všechny zapůjčené předměty (ortopedické pomůcky, nádobí, příbory apod.).

50) Poškodíte-li nebo zničíte zaviněně během léčení majetek nemocnice, jste povinen způsobenou škodu uhradit.

51) Svá přání a podněty sdělte prostřednictvím schránky (ANKETA, PŘÁNÍ A PŘIPOMÍNKY) umístěné na každém oddělení. Zvlášť závažné skutečnosti, případně návrhy, sdělte primáři oddělení, vrchní sestře nebo v sekretariátu ředitele.

52) Je přísně zakázáno vnášet do nemocnice střelné zbraně, výbušniny, petardy a dále jiné nebezpečné předměty ohrožující život, zdraví či majetek.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme příjemný pobyt a brzké uzdravení.

 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA - předseda představenstva

MUDr. Michal Pelíšek, MBA - náměstek ředitele

Zákonná práva pacienta

Pacient má právo:

1) na poskytnutí zdravotních služeb pouze se svým svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak

2) být srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách a klást doplňující otázky vztahující se ke zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám

3) na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni

4) určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech, kdy tak nebude moci učinit on sám, vyslovit za něj souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb; pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat

5) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb

6) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak

7) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence

8) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče

9) na

a. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou

b. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí

c. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem

a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence

10) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje

11) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky

12) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka

13) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak

14) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak

15) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

16) pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyl přítomen zákonný zástupce, pěstoun či osoba, do jejíž péče byl svěřen, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává

17) pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou

18) pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodicí pes, asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak

 

Jde o práva pacienta uvedená v ust. § 28 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Kodex práv pacienta - práva pacientů ČR

1. Pacient má právo na ohleduplnou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli.

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich zúčastní.

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, šetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčby je věcí důvěrnou a musí být prováděna diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby sám nevybral.

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případě počítačového zpracování.

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jakým bude lékař postupovat a jak bude pokračovat v další péči.

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického výzkumu, stejně tak terapeutického. Pacient může kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. vnitřní řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

 

Tato práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.2.1992, jsou závazná morálně, nikoliv právně.

Etický kodex Práva pacientů navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise MZ ČR.

Práva hospitalizovaných dětí

1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

2. Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

4. Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

5. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

6. Dětem se má dostávat péče náležitě školeným personálem, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu.

Schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993.

Poděkování od našich pacientů

Go to top