Vnitřní řád pro veřejnost

Vážení pacienti,

vítáme Vás v naší nemocnici a děkujeme za důvěru, se kterou jste vyhledali naši péči. Uděláme vše pro to, abyste se brzy uzdravili a případný pobyt u nás strávili co nejkomfortněji a bezpečně. Poskytujeme péči lůžkovou i ambulantní v širokém spektru lékařské a ošetřovatelské péče, základní informace o námi poskytovaných službách jsou k dispozici na webovém portálu.

Naši zaměstnanci jsou připraveni poskytnout Vám zdravotní péči na úrovni 21. století a usnadnit Vám nepříjemnou dobu stonání. Pomoci můžete ale i Vy, pokud budete dodržovat všechna terapeutická doporučení a pravidla daná personálem nemocnice a tímto vnitřním řádem. Nastavená pravidla pro zaměstnance i naše pacienty podpoří snadný průběh hospitalizace či ambulantní péče, jsou v souladu s platnou legislativou, akreditačními normami a byla nastavena na základě dlouhodobých zkušeností.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme příjemný pobyt a brzké uzdravení. Oceníme Vaši zpětnou vazbu na naši práci, kterou využijeme pro další zlepšování námi poskytovaných služeb.

 

 

Identifikace pacienta a osob blízkých, úhrada nákladů za poskytnuté služby

 • Pacienti jsou povinni prokázat se občanským průkazem nebo cestovním pasem a současně průkazem zdravotní pojišťovny, která bude hradit náklady za poskytnuté zdravotní služby. Povinnost doložit svou totožnost na žádost pověřeného zdravotnického pracovníka mají i osoby, které požadují z titulu osob blízkých informace o pacientovi.
 • V případě poskytování péče nepojištěným pacientům nebo péče nehrazené ze zdravotního pojištění bude pacient informován, že musí provést úhradu ve výši dané platným ceníkem či na základě předloženého vyúčtování přesně poskytnuté péče. V těchto případech může být ze strany nemocnice požadováno uhrazení zálohy. U nezletilých osob odpovídají za splnění těchto požadavků jejich zákonní zástupci.

 

Základní organizační pokyny

 • S ohledem na charakter péče a režimu oddělení mohou být ustanovení tohoto vnitřního řádu na některých odděleních upravena a specifikovány časy jednotlivých pravidelných činností (vizity, podávání léků apod.), proto se seznamte i s Dodatkem k vnitřnímu řádu příslušného oddělení.
 • K zajištění bezpečnosti osob v monitorovaných prostorách, prevenci nežádoucích jevů, zejména krádeží a poškozování majetku (ochrana majetku) a možnosti odhalení pachatele využívá nemocnice v souladu s platnou legislativou kamerový záznam, který může být v případě potřeby poskytnut příslušným institucím (zejm. Policii ČR).
 • Je zakázáno pořizování fotografií, videonahrávek a audionahrávek poskytování zdravotních služeb a zdravotníků či jiných osob bez výslovného souhlasu dotčené osoby a pověřeného vedoucího pracovníka.
 • Pořadí pacientů k jednotlivým vyšetřením a lékařským zákrokům určuje lékař.
 • Do služebních místností můžete jako pacient vstupovat pouze z vážných důvodů v přítomnosti lékaře nebo sestry.
 • Svá přání a podněty sdělte prostřednictvím schránky (ANKETA, PŘÁNÍ A PŘIPOMÍNKY) umístěné na každém oddělení. Zvlášť závažné skutečnosti, případně návrhy, sdělte primáři oddělení, vrchní sestře nebo v sekretariátu ředitele.

 

Přijetí k hospitalizaci, organizační pokyny během hospitalizace

 • Při přijetí k hospitalizaci Vás přijímající lékař seznámí s Vašimi právy a požádá Vás o podpis písemného souhlasu s hospitalizací, jehož součástí je vymezení rozsahu podávaných informací o Vašem zdravotním stavu a individuálním postupu péče, včetně vymezení osob, které mohou být informovány, rozsahu těchto informací a stanovení způsobů komunikace (telefon, e-mail, fax atd.). Máte možnost zakázat podávání informací sobě nebo jiným osobám. Pokud se poskytování zdravotních služeb pod vedením zkušených zdravotnických pracovníků účastní studenti lékařských fakult a zdravotnických škol nebo jiné osoby, jejichž účast není při poskytování péče nezbytná, budete o tom informováni a máte právo účast těchto osob odmítnout.
 • Přijímací sestra Vám připevní na zápěstí identifikační náramek za účelem Vaší přesné identifikace při podávání léků, před operačním výkonem a podobně.
 • Pacienti, jejich blízké či doprovázející osoby jsou povinni plně a pravdivě informovat každého zdravotnického pracovníka, který Vám poskytuje zdravotní služby, o všech skutečnostech týkajících se Vašeho zdravotního stavu, např. o alergii, užívaných léčivých přípravcích, vývoji zdravotního stavu, užívání návykových látek, a dále také o skutečnosti, že jste nosiči infekční nemoci. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu a je důvodem k ukončení péče v souladu s ustanovením § 48 odstavec 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.
 • Své oblečení odevzdejte sestře, která zajistí jeho sepsání a řádné uložení; na některých pracovištích Vám může být přidělena skříňka k uložení Vašich osobních věcí. Sestra Vám zapůjčí potřebné ústavní prádlo, které jí po skončeném léčení nepoškozené vrátíte. Své vlastní oblečení můžete na standardním oddělení používat za předpokladu, že je zaručena jeho častá výměna, špinavé prádlo nelze dlouhodobě skladovat na pokoji. Na pooperačních JIP a ARO je možné používat pouze ústavní prádlo.
 • Větší peněžité částky a ostatní cenné věci odevzdejte sestře. Obdržíte na ně potvrzení a budou Vám uschovány v trezoru nemocnice. Jen v tomto případě můžete uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případných ztrát, neboť za jinak uložené peněžní částky a cennosti nemocnice neručí (týká se i mobilních telefonů).
 • Máte právo na čistě povlečené lůžko. Máte však též povinnost udržovat je čisté. Nelehejte a nesedejte na lůžko v civilních šatech a v obuvi. Výměna ložního a osobního prádla se provádí podle potřeby, nejméně však jednou týdně a vždy po operačním zákroku. Na oddělení je zakázáno přepírání a sušení drobného prádla.
 • Udržujte čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a též v areálu nemocnice. Řiďte se pokyny k třídění odpadu.
 • Nezamykejte se na pokojích, toaletách či v dalších místnostech. Nemožnost časného fyzického přístupu k pacientovi ztěžuje možnost poskytnout mu účinnou první pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu s rizikem ohrožení života pacienta.
 • Nepovolaným osobám platí zákaz vstupu do kuchyňky.
 • Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás žádáme, abyste nerušili ostatní pacienty svým chováním. Dodržujte noční klid od 22:00 do 6:00. V této době je oddělení uzamčeno. Je-li televizor majetkem oddělení, za provoz zodpovídá sestra, soukromé televizory a radiopřijímače na pokojích lze používat jen se souhlasem ošetřujícího personálu a ostatních pacientů na pokoji. Zásadně je však nesmíte používat v době nočního klidu.
 • Hned po přijetí se seznamte s vystavenými požárními poplachovými směrnicemi a únikovými cestami. V případě havarijní situace (požár, výpadek elektrického proudu) zachovejte klid a řiďte se pokyny pracovníků nemocnice.
 • S technickým zařízením (např. ovládání světel, žaluzií, signalizačního zařízení ) zacházejte pouze v rozsahu dle poučení personálu, nemanipulujte s rozvody medicinálních plynů. Vámi způsobená škoda na majetku nemocnice Vám bude předepsána k úhradě.
 • Po dohodě s personálem můžete během hospitalizace používat vlastní elektrospotřebiče typu notebook, televizor a Za jejich ztrátu či případné poškození nenese nemocnice odpovědnost.
 • Z léčebných důvodů je možno pacientovi na propustku povolit návštěvu domova v sobotu nebo neděli a z vážných důvodů i ve všední den.
 • V případě Vašeho svévolného odchodu (útěku) z lůžkového oddělení, kdy bylo možno poskytovat zdravotní služby bez souhlasu a neposkytnutím zdravotních služeb může být ohroženo Vaše zdraví nebo život nebo zdraví nebo život třetích osob, bude vyrozuměna osoba Vám blízká, bude-li nám známa a v každém případě jsme povinni tuto skutečnost ohlásit též Polici České republiky.
 • Péče o Vás může být ukončena, pokud byste závažným způsobem omezoval práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržoval navržený individuální léčebný postup, nebo se neřídil tímto vnitřním řádem.
 • Předčasně propuštěni na Vaše přání budete pouze po sepsání a podpisu negativního reversu. Při onemocnění, kde je povinné léčení ze zákona, nemůžete být propuštěni ani na revers.
 • Při propuštění z nemocnice Vám budou vydány uschované šaty a cennosti. Odevzdejte ústavní prádlo a všechny zapůjčené předměty (ortopedické pomůcky, nádobí, příbory apod.).
 • Protože má i dospělý pacient při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby jím určené, může opět v odůvodněných případech lékař rozhodnout o tom, že zdravotní služba bude pacientovi poskytnuta bez přítomnosti této jiné osoby blízké nebo osoby pacientem určené.

 

Lékařská a ošetřovatelská péče

 • Primářem oddělení Vám bude určen ošetřující lékař, který ve standardní pracovní době v rámci pokynů vedoucího lékaře stanoví, koordinuje a upravuje individuální léčebný postup, o kterém Vás a osoby, které určíte, průběžně informuje. Na diagnostickém a léčebném postupu se podílí širší tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením vrchní sestry. Ve všech svých těžkostech a problémech se s důvěrou obracejte na své ošetřující sestry a lékaře.
 • Máte právo vyžádat si rozhovor s ošetřujícím lékařem nebo primářem oddělení, na kterém jste umístěn a v závažných případech i s ředitelem a s hlavní sestrou nemocnice.
 • Máte právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který Vám zdravotní služby poskytuje.
 • Léky, které ordinuje ošetřující lékař a v určenou dobu podává sestra, užívejte přesně podle pokynů. Bez předchozí konzultace s ošetřujícím lékařem neužívejte jiné léky. Pokud si do nemocnice přinášíte své vlastní léky, informujte o nich sestru či lékaře. S výjimkou tzv. SOS léčiv (např. chronicky užívané spreje pro inhalaci v případě dušnosti) je předejte léky sestře do bezpečné úschovy, budou Vám vráceny při propuštění. Pokud nebudeme mít některý z Vašich chronických léků k dispozici, použijeme pro zajištění kontinuity léčby Vámi donesený lék po dobu nezbytně nutnou.
 • O případném překladu na jiné oddělení budete informován a budou Vám vysvětleny jeho důvody (diagnosticko-léčebný proces, bezpečnost pacientů, hygienicko-protiepidemický režim, apod.).
 • Léčebnou dietu Vám jako nedílnou součástí léčby předepisuje lékař, je ve Vašem zájmu dietní pokyny dodržovat. Zejména je zakázáno požívání alkoholických nápojů. Strava je obvykle podávána třikrát denně (snídaně, oběd, večeře). V areálu nemocnice je možnost zakoupení občerstvení v bufetu. Čaj je připravován na oddělení. Chodící pacienti se stravují v jídelnách, imobilním pacientům je strava podávána na lůžku. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji. Pacientům je na oddělení k dispozici vyčleněná lednice – pacient v případě zájmu požádá o označení a uložení potravin ošetřovatelský personál nebo si může potraviny uložit sám (dle zásad uvedených na dveřích lednice). Ošetřující personál takto uložené potraviny denně kontroluje (jejich kvalitu, dobu trvanlivosti, soulad s předepsanou dietou), shledá-li stav některých potravin jako nevyhovující (nebezpečí vzniku zažívacích potíží) je oprávněn tyto potraviny z lednice vyjmout a zajistit jejich následnou likvidaci. O této skutečnosti je pacient informován.
 • Před propuštěním z hospitalizace Vás ošetřující lékař bude informovat o dalším léčebném postupu a předá Vám předběžnou či definitivní propouštěcí zprávu, případně předepíše léky či zdravotnické pomůcky. Pokud nebudete něčemu rozumět, neváhejte se zeptat. V případě, že Vám ošetřující lékař doporučí další péči cestou Vašeho praktického lékaře, ohlaste se u něj do tří dnů po propuštění z nemocnice, jen tak si zajistíte plynulost léčby.

 

Vstup a pohyb po areálu nemocnice, parkování, kouření

 • Je přísně zakázáno vnášet do nemocnice střelné zbraně, výbušniny, petardy a dále jiné nebezpečné předměty ohrožující život, zdraví či majetek.
 • Vozidlo zaparkujte na vyhrazených místech v areálu nemocnice. Zaparkování na jiném místě může způsobit komplikace sanitkám nebo hospodářské dopravě, Současně může dojít i k poškození Vašeho vozidla. Poplatek za umožnění parkování se řídí aktuálním ceníkem. Při krátkodobém parkování (ambulantní ošetření, návštěva) uhraďte poplatek v platebním terminálu v prostoru před vrátnicí (jsou zde vyčleněna parkovací místa), teprve po úhradě poplatku lze přejet do prostoru vrátnice. V případě parkování v areálu nemocnice hradíte snížený paušální poplatek odpovídající délce Vaší hospitalizace, v takovém případě při výjezdu z areálu nemocnice ve vrátnici předložte propouštěcí zprávu. Uhrazený poplatek nezakládá nárok na odškodnění za poškození vozidla či za jeho odcizení – parkoviště nejsou hlídaná.
 • V nemocnici je přísně zakázáno kouřit či používat elektronické cigarety ve všech vnitřních prostorách nemocnice a ve všech vnějších prostorách vyjma těch, která jsou grafickou značkou označena, že je zde kouření povoleno. Porušením tohoto zákazu se dotyčná osoba dopouští správního deliktu s možnou pokutou ze strany příslušných správních orgánů. Současně je ve všech prostorách nemocnice zakázáno užívat alkohol a další návykové látky. Porušení těchto pravidel může být posuzováno jako porušení předepsaného léčebného režimu se všemi plynoucími důsledky.
 • Pacientům, jejichž zdravotní stav to dovoluje, je umožněno trávit volný čas na čerstvém vzduchu v areálu nemocnice (se souhlasem ošetřujícího personálu), kde mohou využít poskytovaných služeb: bufet, oční optika, prodej tiskovin, nápojové a potravinové automaty (v areálu nebo přímo na odděleních). Dbejte zákazu používání mobilních telefonů v označených prostorách.
 • Během hospitalizace, prosím, neopouštějte areál nemocnice!
 • Do areálu a budov nemocnice je zakázán přístup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto osoby je každý pracovník nemocnice oprávněn ihned vykázat, můžete si k tomu vyžádat součinnost pořádkové služby, bezpečnostní agentury či Policie ČR. Všem osobám je zakázáno obtěžovat pacienty a zaměstnance nemocnice hlukem ani jiným způsobem; je třeba respektovat zásady slušného chování a občanského soužití. V případě porušení těchto povinností je kterýkoli zdravotnický pracovník oprávněn návštěvu ze zdravotnického zařízení vykázat.

 

Informování pacientů, nahlížení do dokumentace, dříve vyslovené přání

 • Před provedením každého zdravotního výkonu budete Vy, nebo Váš zákonný zástupce, informován o nutnosti a povaze výkonu a v případě tzv. invazivních výkonů (veškeré operační výkon, výkony v celkovém nebo místním znecitlivění, nepříjemná nebo bolestivá vyšetření) budete vyzván k podpisu písemného souhlasu. Budete poučen:
 1. o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stádiu a předpokládaném vývoji;
 2. o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů;
 3. o jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta;
 4. o další potřebné léčbě;
 5. o omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav.

Informaci Vám podá o lékařských výkonech lékař, o nelékařských výkonech Vás bude informovat nelékařský zdravotnický pracovník. Platnost vysloveného souhlasu máte možnost kdykoliv odvolat/zrušit, pokud ještě nebyl výkon zahájen nebo by Vám jeho přerušení mohlo způsobit vážnou újmu na zdraví nebo ohrožení života. V případě odmítnutí souhlasu budete poučen o případných možných následcích svého rozhodnutí a budete vyzván k podpisu písemného prohlášení (negativního reversu). Je třeba počítat s tím, že provedení výkonu ne vždy nutně a bezpodmínečně vede k příznivějšímu výsledku, ten Vám v řadě případů nemůže nikdo stoprocentně zaručit, ačkoli se o to personál maximálně snaží. Kompetentní zdravotnický pracovník Vám vše vysvětlí a Vy se ptejte na vše, co považujete za důležité.

 • Všichni zaměstnanci nosí vizitky a jsou povinni se Vám představit příjmením a funkcí.
 • Pokud Vaši příbuzní či blízcí požádají o možnost nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu nebo pořízení si její kopie, bude jim to umožněno pouze v případě, že jste je uvedl ve svém souhlasu s hospitalizací. Tato služba je spojena s přiměřenou úhradou spojenou s náklady dle ceníku nemocnice.
 • Respektujeme Vaše dříve vyslovené přání, splňuje-li náležitosti uvedené v ustanovení § 36 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. Dříve vyslovené přání můžete učinit též při přijetí k hospitalizaci, anebo v průběhu hospitalizace, jeho platnost se však bude vztahovat pouze k této konkrétní hospitalizaci.

 

 

Návštěvy a podávání informací o stavu hospitalizovaných pacientů

 • Návštěvy v nemocnici jsou možné denně standardně v čase 14:00 – 17:00, časy mohou být na jednotlivých odděleních stanoveny individuálně. Povolení mimo návštěvní hodiny uděluje ošetřující lékař dle závažnosti stavu pacienta. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat, případně stanovit podmínky pro jejich průběh. Návštěvy dodržují režim oddělení a respektují pokyny ošetřujícího personálu. Zdržují se převážně v prostoru jídelny nebo na pokoji, za příznivých povětrnostních podmínek v areálu nemocnice. Na lůžka návštěvníci nesmí sedat ani nic odkládat. V případě, že za nepříznivého počasí použijí návštěvníci vlastní přezůvky, vezmou si venkovní obuv s sebou na pokoj (není jiné místo určené k odkládání obuvi ani jiné místo nemůže být za obvyklé k odkládání považováno). Informujte, prosím, osoby, které Vás budou navštěvovat, o těchto ustanoveních včas, předejde se případným nedorozuměním. Z důvodu přenosu možné infekce na všech odděleních nemocnice není vhodné, aby Vás navštěvovaly děti. Na oddělení je přísně zakázáno vodit psy a jiná zvířata.
 • Zvláštní režim pro přijímání návštěv platí na jednotkách intenzivní péče, koronární jednotce a ARO, kde lze návštěvy přijímat pouze v omezené časové době a za přísnějších hygienických a dalších podmínek.
 • Informace o stavu pacientů podává ošetřující lékař určeným osobám dle přání pacienta. Své rozhodnutí o tom, kterým osobám má být informace o Vašem zdravotním stavu sdělena, učiňte včas na tiskopisu „Poučení a souhlas pacienta s hospitalizací“. Telefonicky lze informace podávat pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem a za situace, je-li si lékař v konkrétní situaci naprosto jist, že hovoří s osobou oprávněnou obdržet informace o pacientovi. Z tohoto důvodu může být od Vámi oprávněných osob požadováno předem domluvené heslo. Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžaduje, je možno sdělit osobám blízkým a členům domácnosti informace, které jsou pro ně nezbytné k zajištění péče o pacienta nebo pro ochranu jejich zdraví.

 

 

Hospitalizace nezletilých pacientů a pacientů omezených ve svéprávnosti

 • Nezletilí pacienti mají právo na účast rodičů u poskytování zdravotních služeb. Primář oddělení a ošetřující lékař je však oprávněn toto právo z provozních důvodů, případně s ohledem na respektování práv ostatních pacientů, eventuálně z léčebných důvodů, s přihlédnutím k individualitě pacienta, přiměřeně omezit a rozhodnout, že u některých zdravotních služeb nebudou zákonní zástupci přítomni.
 • Zvláštní pozornost je věnována výběru vhodných aktivit pro hospitalizované děti. S dítětem může být hospitalizován rodič nebo jiná blízká osoba (podle podmínek stanovených zákonem za úhradu příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo za přímou úhradu hospitalizovanou osobou). V odůvodněných případech může lékař rozhodnout o tom, že zdravotní služba nezletilému pacientovi bude poskytnuta bez přítomnosti zákonného zástupce, rodičů nebo jiné osoby blízké.
 • V případě poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi, nebo pacientovi omezenému ve způsobilosti k právním úkonům, se zdravotní služby poskytují se souhlasem zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy je lze poskytovat bez souhlasu. Vždy zjišťujeme i názor nezletilého pacienta, pokud je s ohledem na svůj věk schopen vnímat situaci a vyjadřovat se, i názor pacienta omezeného ve svéprávnosti. U nezletilého pacienta stačí, jedná-li lékař s jedním z rodičů a od něj získá souhlas s výkonem. Pouze pokud se aktivně přihlásí druhý z rodičů, musí lékař jeho případný nesouhlas respektovat. Jde-li o zdravotní služby, které jsou nezbytné k záchraně života nebo zdraví nezletilého pacienta, je naší povinností poskytnout nezbytné zdravotní služby i bez souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Má-li být zasaženo do tělesné integrity nezletilého staršího 14 let a on nesouhlasí, tak přestože oba zákonní zástupci či jeden z nich souhlasí, nelze výkon provést bez souhlasu soudu.
 • Nezletilý pacient a pacient omezený ve svéprávnosti mají právo na přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna, nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu, nebo jiného orgánu svěřen, v souladu s právními předpisy (§ 28 odstavec 3 písmeno e) zákona o zdravotnických službách č. 372/2011 Sb.) a to za podmínek, které stanoví primář příslušného oddělení a v jeho nepřítomnosti příslušný ošetřující lékař, nebo vedoucí ústavní pohotovostní služby příslušného oddělení, pokud nenaruší přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb, nebo práva a soukromí dalších spolupacientů. V odůvodněných případech může lékař rozhodnout o tom, že zdravotní služba bude pacientovi poskytnuta bez přítomnosti zákonného zástupce, opatrovníka nebo jiné blízké osoby.
 • Nemocnice neumožňuje přítomnost zákonných zástupců nezletilých pacientů či pacientů omezených ve svéprávnosti na operačních sálech z důvodu snahy o striktní dodržení hygienicko-epidemiologického režimu v prostoru, který je po stavebně-technické a provozní stránce určen pro omezený počet zdravotnických pracovníků, přičemž tento postup vede či významně snižuje riziko nežádoucích perioperačních stavů a komplikací.

 

Péče o specifické potřeby pacientů

 • Máte-li nějaké smyslové postižení nebo komunikační problémy zapříčiněné zdravotními důvody, máte při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolíte. Dle provozních možností a nejde-li o neodkladnou péči, zajistí zdravotnický pracovník na Vaši žádost například druhou osobu, která provede tlumočení nebo příslušné technické pomůcky (např. tablet pro neslyšící). Tyto výkony však nemusejí být hrazeny ze zdravotního pojištění a případné náklady je povinen uhradit pacient.
 • Během hospitalizace máte právo přijímat duchovní péči od představitelů církví a náboženských společností registrovaných v ČR nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti. Za tímto účelem nabízíme také služby nemocničního kaplana, případně lze navštívit nemocniční kapli (budova interního oddělení, 3. patro). Prováděná činnost však nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy ostatních pacientů, ani narušit poskytování zdravotních služeb – z těchto či jiných dalších vážných důvodů jsou primář oddělení, vrchní sestra, ošetřující lékař, nebo službu konající všeobecná sestra oprávněni rozhodnout, že návštěva duchovního bude přiměřeně omezena. Duchovní péče nebude odepřena v případě ohrožení života pacienta či vážného poškození zdraví, i v těchto případech však může být rozsah návštěvy z výše uvedených důvodů omezen.
 • Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes), má právo na přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení s výjimkou pracovišť ARO/JIP, DIOP a jednotek intenzivní péče. Při plánované hospitalizaci je pacient s dostatečným předstihem povinen informovat vrchní sestru dotčeného lůžkového oddělení. V případě neplánované hospitalizace nemocnice zajistí základní péči o psa na nezbytně nutnou dobu. Doprovod psa se speciálním výcvikem v ambulantní péči je možný, pokud je pes zřetelně označen (postroj, vestička). Na vyžádání je pacient při příjmu povinen doložit doklad o tom, že se jedná o psa se speciálním výcvikem, doklady svědčící o dobrém zdravotním stavu psa (např. očkování, odčervení, apod.) a potvrzením o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem. Pacient je povinen předat zdravotnickému pracovníkovi kontakt na osobu, která si v případě potřeby psa převezme. Vodicí pes může být přítomen pouze v případě, že je pacient sám nebo prostřednictvím jiné osoby schopen zajistit běžnou péči o svého psa (krmení, venčení), zaměstnanci nemocnice mají zákaz tyto činnosti vykonávat. Pes smí být přítomen s pacientem pouze v případě, že je pacient umístěn buď na nadstandardním jednolůžkovém pokoji (za poplatek dle aktuálního ceníku), nebo (umožní-li to provozní podmínky) samostatně na pokoji vícelůžkovém; pokud by měl být pes přítomen na vícelůžkovém pokoji s ostatními pacienty, je třeba jejich písemného souhlasu. Primář či ošetřující lékař je oprávněn zakázat další pobyt psa na oddělení v případě, že pes není uchováván v čistotě, není ovladatelný či jeví známky agresivního chování.
 • Pro potřebu řešit osobní i rodinné problémy související s Vaším pobytem v nemocnici nebo po propuštění je Vám k dispozici pracovník pro sociální službu. Ten Vám, ve spolupráci s městskými nebo obecními úřady, agenturami domácí péče a pečovatelskou službou, na požádání pomůže vzniklé problémy řešit – kontakt Vám (nebo Vašim příbuzným) zprostředkuje vrchní/staniční sestra.
 • Vždy můžete požádat ošetřujícího lékaře, nebo kteréhokoli zdravotnického pracovníka, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která je Vaším rodičem, nebo jiným zákonným zástupcem, nebo které jste svěřen do výchovy, pokud uvedete, že jde o osobu, která Vás týrá, nebo jinak zneužívá, či zanedbává. Primář oddělení, nebo jeho zástupce a v jejich nepřítomnosti vedoucí ústavní pohotovostní služby příslušného oddělení, nebo úseku je oprávněn rozhodnout o vyloučení přítomnosti rodičů, jiných zákonných zástupců, pěstounů a dalších jinak oprávněných osob, z účasti při Vám poskytovaných zdravotních službách.

 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA - předseda představenstva

MUDr. Michal Pelíšek, MBA - náměstek ředitele

Zákonná práva pacienta

Pacient má právo:

1) na poskytnutí zdravotních služeb pouze se svým svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak

2) být srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách a klást doplňující otázky vztahující se ke zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám

3) na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni

4) určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech, kdy tak nebude moci učinit on sám, vyslovit za něj souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb; pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat

5) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb

6) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak

7) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence

8) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče

9) na

a. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou

b. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí

c. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem

a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence

10) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje

11) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky

12) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka

13) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak

14) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak

15) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

16) pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyl přítomen zákonný zástupce, pěstoun či osoba, do jejíž péče byl svěřen, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává

17) pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou

18) pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodicí pes, asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak

 

Jde o práva pacienta uvedená v ust. § 28 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Kodex práv pacienta - práva pacientů ČR

1. Pacient má právo na ohleduplnou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli.

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich zúčastní.

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, šetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčby je věcí důvěrnou a musí být prováděna diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby sám nevybral.

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případě počítačového zpracování.

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jakým bude lékař postupovat a jak bude pokračovat v další péči.

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického výzkumu, stejně tak terapeutického. Pacient může kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. vnitřní řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

 

Tato práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.2.1992, jsou závazná morálně, nikoliv právně.

Etický kodex Práva pacientů navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise MZ ČR.

Práva hospitalizovaných dětí

1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

2. Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

4. Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

5. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

6. Dětem se má dostávat péče náležitě školeným personálem, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu.

Schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993.

Poděkování od našich pacientů

Go to top