Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

ve Strakonicích, 15.3.2020 ve 14:00, aktualizováno 28.3.

Vedení Nemocnice Strakonice, a.s. po zvážení aktuální epidemiologické situace v České republice a při respektování Vládou ČR vydaných opatření ve snaze dlouhodobě udržet dostatečnou personální, materiální a lůžkovou kapacitu pro zajištění kvalitní zdravotní péče
1) vyhlašuje s účinností od 15.3.2020 od 16:00:
- zrušení veškerých plánovaných operačních výkonů, které snesou odkladu;
- zrušení všech plánovaných neakutních ambulantních vyšetření (odborné poradny, zobrazovací vyšetření, endoskopické výkony atd.), které snesou odkladu;
- zrušení všech plánovaných hospitalizací, které snesou odkladu.

O tom, zda výše uvedené úkony snesou odkladu, rozhoduje na základě telefonické konzultace s pacientem či vyšetření požadujícím lékařem vedoucí lékař pracoviště, případně jím pověřený lékař.

Chronicky užívaná medikace bude předepisována lékaři v elektronické podobě po předchozí telefonické žádosti pacientů.

Pacienty, kteří jsou již objednáni, se budeme snažit v maximální možné míře telefonicky oslovit a domluvit s nimi jiný možný termín; žádáme současně pacienty, kteří telefonicky kontaktováni nebudou (např. z důvodu absence kontaktních údajů na ně), aby se aktivně telefonicky spojili s příslušným oddělením, potřebné kontakty jsou uvedeny na webových stránkách nemocnice www.nemst.cz .

2) vyhlašuje s účinností od 15.3.2020 od 16:00:
- zákaz vstupu do areálu nemocnice jiným osobám, než pacientům vyžadujícím neodkladnou zdravotní péči a jejich doprovodu, klientům nemocniční lékárny a stravovacího provozu;
- zákaz návštěv s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;

3) vyhlašuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob (zejm. otců) při porodu s výjimkou porodu v případě rodičky, která:
- je cizinka a potřebuje tlumočení,
- má závažné duševní onemocnění,
- je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
- a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.

 

Tato opatření činíme primárně z důvodu ochrany našich pacientů. Případné aktualizace tohoto opatření budou zveřejněny na webových stránkách nemocnice.

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva

Od čtvrtka 2. dubna musí pacienti směřující do strakonické nemocnice procházet centrálním třídícím pracovištěm.

Nemocnice Strakonice, a.s. zkvalitňuje agendu třídění pacientů s možnou koronavirovou infekcí. Od čtvrtka 2. dubna 2020 zprovozňuje centrální třídící pracoviště, kterým musí projít všichni pacienti směřující do nemocnice s výjimkou pacientů přivezených ZZS a pacientů oddělení hemodialýzy, dětského oddělení a Centra péče o zrak.

„U pacientů těchto oddělení probíhá třídění jiným způsobem, například pacienti avizovaní rychlou záchrannou službou jsou přijímání na tzv. expektační koronavirovou stanici, kde se o ně stará tým zdravotníků až do doby vyloučení koronavirové nákazy. Pacienti dialýzy, dětského oddělení a Centra péče o zrak jsou tříděni v prostoru vstupu na tato pracoviště,“ popisuje MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva strakonické nemocnice.

Všichni ostatní pacienti, akutní i plánovaní, budou nejprve vyšetřeni v třídícím COVID centru, které se nachází v přízemí Pavilonu operačních oborů v prostoru centrální recepce, kde bude stratifikována míra rizika onemocnění koronavirem a pacient bude označen páskem příslušné barvy. Bez této vstupní triáže nesmí být pacient vpuštěn do dalších prostor nemocnice.
Pacient bude na základě změření tělesné teploty a odebrání základních anamnestických a epidemiologických dat začleněn do jedné ze tří kategorií, podle které bude nastaven další postup poskytování péče.

„Žádáme tedy pacienty, kteří vyhledají služby interního, chirurgického, plicního, neurologického, gynekologického, radiodiagnostického oddělení, LSPP pro dospělé a dalších odborných ambulancí s výjimkou výše uvedených, aby respektovali toto opatření a vydali se nejprve do centrální recepce Pavilonu operačních oborů. Provoz třídícího pracoviště je
24 hodin denně včetně víkendů. Toto opatření činíme s ohledem na zamezení rizika přenosu infekce na další pacienty a zdravotnický personál,“ říká MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM PRO ODBĚROVÉ MÍSTO PRO INDIKUJÍCÍ LÉKAŘE (ODKAZ) 

(o přístupová práva lze zažádat na pelisek @ nemst.cz)

Žádanka o vyšetření (verze docx) (verze pdf)

 

Informace pro pacienty:

1) Pro účely odběrů Nemocnice Strakonice, a.s. zřídila pro indikující lékaře velice jednoduchý webový portál pro objednávání pacientů na čas. Je to lepší pro pacienty i odběrové místo. Dostanete přesný čas, kdy bude u Vás výtěr proveden. Nemusíte čekat ve frontě a máte jistotu, že se na Vás dostane. Termínů je dost. Zatím zvládáme vyšetřit všechny pacienty maximálně do druhého dne. Objednávku musí provést Váš lékař nebo hygienická stanice. Každý lékař, který o to projevil zájem, získal do tohoto systému přístupová práva (viz výše). Prosím požádejte svého lékaře, aby Vás objednal přesně na čas.

2) Pro účely vyšetření je potřeba mít žádanku. Krajská hygienická stanice (KHS) uzavřela s nemocnicí těsnou spolupráci o dodávání žádanek, čili od KHS fyzicky žádanku nepotřebujete. Ostatní lékaři musí vybavit odesílané pacienty žádankou (ideálně touto) nebo zaslat žádanku elektronicky do systému ÚZIS. Pozor - žádanka není totéž co objednávka, viz bod (1).

3) Pacienti s negativním výsledkem budou vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, neodpovídejte na ni. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 24 hodin, většinou však mnohem méně. Pokud sms neobdržíte, může to být i chybou v telefonním čísle či technickou chybou, systém zprovozňujeme, děkujeme za pochopení. Pozitivní pacienti budou vždy vyrozuměni krajskou hygienickou službou nebo indikujícím lékařem.

 

Nemocnice Strakonice, a.s. zřídila od 18. března 2020 odběrové místo pro vyšetření pacientů k vyloučení koronavirové infekce. Obyvatelé Strakonicka již nemusí cestovat k vyšetření na koronavirus do Českých Budějovic či využívat mobilního odběru cestou ZZS.
Vyšetření je provedeno pacientům, kterým jej doporučí lékař nebo krajská hygienická stanice. Pacienti jsou za účelem odběru objednáni prostřednictvím jednoduchého objednávkového systému, který je průběžně aktualizován a předáván nemocnici. Vzhledem k omezené kapacitě není aktuálně možné provést odběr pro samoplátce bez doporučení.

V odběrové místnosti provádíme za účelem přímého průkazu viru (tzv. PCR diagnostika) recizní stěr z nosohltanu. Výsledky předává laboratoř hygienické stanici, která výsledek sdělí pacientovi a zahájí epidemiologické šetření. Laboratorní metoda je náročná a na výsledek se čeká v řádu hodin. Vzorky zpracovávají Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s., které laboratorní diagnostiku poskytují i pro další okresy.

V některých případech může být indikována detekce protilátek z krve, jde o tzv. rychlotest, kdy personál provede odběr kapičky krve z prstu pacienta. Vyšetření může mít význam při již delší čas trvající přítomnosti klinických příznaků (v řádu dnů). 


Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní pojišťovny. Přístup k odběrové místnosti bude umožněn skrz tzv. technický vjezd do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrová místnost i příchod k ní budou dobře označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu. Jako denní místnost personálu slouží zapůjčený obytný vůz. Umístěním odběrové místnosti v zadní části areálu, který má více než 10 ha, nadále chráníme hospitalizované pacienty před kontaktem s možným přenosem infekce.


Děkujeme firmě GARANTSTAV STAVEBNÍ, s.r.o. za zapůjčení mobilní kontejnerové buňky a obytného automobilu.

 

Mikrobiologické pracoviště Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s. vedené primářkou Evou Šimečkovou zahájilo v úterý 24. března 2020 tzv. PCR diagnostiku pacientů s koronavirovou infekcí. Po otevření speciálního odběrového místa pro pacienty s podezřením na nemoc COVID-19 se tím dovršil komplexní diagnostický přístup strakonické nemocnice k tomuto onemocnění. Nemocnice Strakonice, a.s. je tak třetí jihočeskou laboratoří schopnou toto vyšetření v plném rozsahu provádět. Díky tomu se významně zvýší kapacita vyšetřovaných vzorků u pacientů Jihočeského kraje, zejm. Strakonicka, Písecka a Prachaticka. Přitom masivní provyšetřovanost populace s nastavením adekvátních karanténních opatřením se jeví jako zásadní pro zvládnutí koronavirové pandemie, jejíž nárůst v dalších týdnech je jistě možné očekávat.

Zprovoznění metody se povedlo díky špičkovému přístrojovému a personálnímu vybavení laboratoře, které má všechny potřebné akreditace pro tuto činnost. Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19 se opírá o přímý průkaz nukleové kyseliny viru SARS-CoV-2 (RT-PCR). Toto vyšetření, které laboratornímu provozu trvá několik hodin, má mnohem větší průkaznost v časné fázi onemocnění než serologické tzv. rychlotesty. Laboratoř Nemocnice Strakonice, a.s. je také zapojena do hlášení vyšetřených výsledků dle požadavků MZ ČR a plní požadavky Národní referenční laboratoře. Zaměstnanci Centrálních laboratoří strakonické nemocnice mají s již dlouhodobě akreditovanou PCR diagnostiku virů v klinických vzorcích velkou zkušenost ověřenou externími autoritami. Proškolení laboranti s odebranými vzorky pracují za přísných bezpečnostních opatření při použití biohazardního boxu a dostatečných osobních ochranných pomůcek dýchacích cest, obličeje a rukou. Nemocnice Strakonice, a.s. sděluje výsledky vyšetřených pacientů krajské hygienické stanici, která dále informuje samotné pacienty.
 

 

 

PŘÍTOMNOST OTCE PŘI PORODU
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 13620/2020-1/MIN/KAN, které nabylo účinnosti dne 28. 3. 2020, platí:
zákaz přítomnosti třetích osob (tzn. zejm. otců) při porodu s výjimkou porodu v případě rodičky, která:
- je cizinka a potřebuje tlumočení,
- má závažné duševní onemocnění,
- je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
- a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.

NÁVŠTĚVA OTCŮ PO PORODU
V souladu s výše uvedeným mimořádným opatřením Nemocnice Strakonice, a.s. po porodu umožní návštěvu otci, pokud splní zejména následující podmínky (a stvrdí podpisem čestného prohlášení - rodička i otec):
1) otci nebylo nařízeno žádné karanténní opatření,
2) v období uplynulých třech týdnů nepřišel otec do kontaktu s osobou nakaženou infekčním onemocněním,
3) otec nejeví známky respiračního ani jiného infekčního onemocnění, zejména nemá zvýšenou tělesnou teplotu, kašel a netrpí dušností,
4) otec nepobýval v uplynulých třech týdnech na území rizikových oblastí s prokázaným výskytem koronaviru SARS CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/)

Délka návštěvy nesmí překročit 30 minut.

Samozřejmě vnímáme, že porod a dny bezprostředně poté jsou mimořádnou životní událostí, kterou chtějí rodiny sdílet společně. Je to pochopitelné a v klidných dobách naopak velmi vítané. Přesto však apelujeme na všechny, kterých se tato opatření týkají, aby v době globální koronavirové pandemie přistupovali k návštěvám v poporodní době s respektem vůči novorozencům, jejichž imunitní systém není ještě dostatečně adaptován a dále vůči ostatním pacientům a zdravotníkům. Všechna v současné době platná restriktivní opatření mají snahu minimalizovat riziko zavlečení nákazy koronavirem do nemocnic, což by mohlo mít neblahé následky na zdravotní stav celé populace. Všem maminkám a jejich rodinám, které již v naší porodnici v uplynulých dnech porodily, děkujeme, neboť pro tato opatření měly maximální pochopení a plně je respektovaly.

 

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ A RODIČKY, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19 

(Čerpáno z informací Doc. MUDr. Ondřeje Šimetky, Ph. D., MBA, vedoucího perinatologického centra, přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava).

Pro těhotné platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
Průběh onemocnění u těhotných bývá velmi lehký a většinou připomíná běžné nachlazení, dále může být kašel, dušnost a horečka. Je na místě chránit se stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním.
Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi. Vždy nejdříve kontaktujte telefonicky.

Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola v poradně apod.), doporučujeme:
- kontaktovat porodnici telefonicky – tel.383 314 266
- dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem
- dostavit se pokud možno s jakoukoliv vlastní rouškou
- po příjezdu do areálu nemocnice opět kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky
Péče o rodičku a novorozence při a po porodu ani způsob porodu se nijak zásadně neliší
Při péči o dítě a kojení je vhodné dodržovat tyto zásady:
Hygiena rukou
Nosit roušku

Respektujte, prosím, preventivní opatření nařízená nemocnicí.
V případě dotazů volejte na tel. 723 923 501 Mgr. Miloslava Bláhová, 725 714 301 Bc. Hana Hanzlíková

BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a MÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

 • Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155
 • Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře nebo volejte linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin) a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.
 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře kvůli vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni - Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a NEMÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

 • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény
 • Po celou inkubační dobu – 14 dnů po návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným - zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu -
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků epidemiologa přes linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin), pro organizaci vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!
 • Pro obecné informace o novém koronaviru a o přijatých opatřeních můžete volat Zelenou infolinku Jč kraje 800 100 450 v době 7:00 – 17:00

 

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění.
Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Videonávod na hygienické mytí rukou naleznete na webu. Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama!!!

Infolinka 1212

Zelená linka Jihočeského kraje - 800 100 450 denně 7:00 – 17:00
Základní informace k situaci a přijatým opatřením

Infekční oddělení Nemocnice Č. Budějovice - 387 874 656 mimo pracovní dobu praktického lékaře
Projevy respirační infekce (teplota, kašel, dušnost)

Krajská hygienická stanice JčK - 387 712 210 / 387 712 320 (Po, St 8:00 - 17:00; Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00)
Při návratu z rizikové oblasti

Státní zdravotní ústav - 724 810 106 (denně 9:00 – 21:00)
Rady v souvislosti s koronavirem

Další informace jsou k dispozici:

Státní zdravotní ústav

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zahraničních věcí
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Odborný text o coronaviru od předního odborníka prof Paul G. Auwaertera, M.D., který je prezidentem americké společnosti infekčních nemocí

Odborný text o způsobu použití ochranných pracovník pomůcek

 

Od pondělí 16.3.2020 od 7:00 fungují dvě „Školní dětské miniskupiny při Nemocnici Strakonice, a.s.“ Jako své základny budou využívat pro mladší děti zaměstnanců nemocnice prostory přízemí Dětského centra, pro starší děti počítačovou učebnu v objektu vjezdové vrátnice. Rozdělování a příprava denního programu, zaměstnání, vycházky a další – zatím ráno od 7.00 v objektu počítačové učebny. Stravování po domluvě s rodiči, možnost běžné zaměstnanecké stravy pro děti zajištěna přímo v nemocnici. Kontakt na vedoucí Mgr. Jitka Kovalčíková, 732985592.

Od pondělí 16.3.2020 je možno řešit umisťování předškolních dětí zaměstnanců nemocnice z místy uzavíraných mateřských školek do „Předškolní dětské miniskupiny", která bude fungovat v prostorách dočasně uzavřené „Dětské skupiny Srdíčko při Nemocnici Strakonice, a.s.“. Kontakt p. Lucie Nedvědová, 736209897

Aktuální informace

 • Nemocnice děkuje strakonickým firmám

  Nemocnice Strakonice, a.s. děkuje touto formou společnostem, které v uplynulých dnech poskytly naší nemocnici respirátory a ochranné roušky. V této zjitřené situaci považujeme uvedený způsob spolupráce za vysoce pozitivní…

 • Zajištění péče o děti zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

  Od pondělí 16.3.2020 od 7:00 fungují dvě „Školní dětské miniskupiny při Nemocnici Strakonice, a.s.“ Jako své základny budou využívat pro mladší děti zaměstnanců nemocnice prostory přízemí Dětského centra,…

 • Světový den ledvin 2020

  S ohledem na dnešní rozhodnutí ministerstva, Světový den ledvin připadající na 12. března 2020, který je významnou celosvětovou akcí, nelze provést v původním rozsahu. Každoročně však pomůže odhalit řadu…

 • Zákaz návštěv

  Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je v Nemocnici Strakonice, a.s. s platností od 10.3.2020 do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou návštěv pacientů Dětského oddělení…

Request an Appointment
Přehled pracovišť

Nemocnice disponuje řadou odborností, díky kterým lze řešit Vaše zdravotní problémy.

Čtěte víc

Studuj zdrávku
Zdravotnická škola ve Strakonicích

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická otevírá na svém detašovaném pracovišti ve Strakonicích studijní obor Praktická sestra.

Čtěte víc

Denzitometrie od září
Denzitometrie od září 2019

Oddělení nukleární medicíny nabízí denzitometrické vyšetření, metodu zjišťující hustotu minerálů v kosti a hustotu kostní tkáně, která slouží zejména k diagnostice osteoporózy.

Čtěte víc

Map and directions
Mapa areálu

Interaktivní mapa Vám pomůže najít správnou cestu na požadované pracoviště.

Čtěte víc

Průvodce hospitalizací
Průvodce hospitalizací

Čeká Vás hospitalizace v naší nemocnici? Zde najdete informace, které se Vám mohou hodit.

Čtěte víc

Lékárna
Lékárna

Navštivte naši lékárnu a prodejnu zdravotnických prostředků, kvalitní služby, široký sortiment.

Čtěte víc

Oznámení a akce

Medicínský rádce

Poděkování od našich pacientů

Rezervujte si léky z e-receptu online – budete mít jistotu, že pro Vás budou v lékárně připravené.

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top