Nemocnice Strakonice, a.s. se dlouhodobě stará o řádnou ochranu osobních údajů našich pacientů, zaměstnanců i smluvních partnerů, a to především v souladu s platnou legislativou. Nemocnice garantuje soulad svých postupů s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další platnou českou legislativou.
Na tomto portálu naleznete základní přehled o rozsahu námi zpracovávaných osobních údajů.

Nemocnice Strakonice, a.s. zpracovává osobní údaje zejména jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále zpracovává osobní údaje také jako zaměstnavatel ve vztahu k osobním údajům svých zaměstnanců.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420727931965

Souhrnné poučení o zpracování osobních údajů.
Nemocnice Strakonice, a.s. se sídlem Strakonice, Radomyšlská 336, IČ 26095181 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí evropským nařízením GDPR a současně právním řádem České republiky, který GDPR doplňuje.
Dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže; tento úřad zejména vytýká správcům osobních údajů nezákonný postup, popř. jim ukládá pokuty, a Vy se můžete na tento úřad obracet se svými případnými stížnostmi. Své žádosti týkající se zpracování osobních údajů směřujte pověřenci pro zpracování osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže. Seznam práv subjektů údajů je uveden níže.

Správce zpracovává osobní údaje zejména jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále Správce zpracovává osobní údaje zejména jako zaměstnavatel ve vztahu k osobním údajům svých zaměstnanců.

Primárním zákonným důvodem zpracování osobních údajů pacientů je nezbytnost z hlediska realizace smlouvy o péči o zdraví, kterou pacient uzavírá se Správcem tím, že u něho vyhledá poskytnutí zdravotní služby (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), popř. ochrana života a zdraví pacienta (čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR) v případech, kdy pacient není ve stavu schopnosti podstoupit ošetření z vlastní vůle. Lékařské řemeslo je od nepaměti vykonáváno adresně, nikoli anonymně. Opakovaná identifikace pacienta a nerozlučnost informací o jeho zdravotním stavu od jeho identity předpokládá záměrné a mnohočetné zpracování osobních údajů pacienta, jehož vyvažovací pól je zakotven mlčenlivostí lékaře (a všech ostatních příslušníků lékařských a nelékařských, zdravotnických i nezdravotnických profesí pracujících pro Správce), dané již Hippokratovou přísahou. Prakticky rovnocenným zákonným důvodem zpracování osobních údajů pacientů je plnění jednotlivých dílčích zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), z nichž jako nejvýznamnějšími můžeme jmenovat vedení, předávání a skartaci zdravotnické dokumentace a předávání osobních údajů o zdravotním stavu pacientů jiným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a zdravotním pojišťovnám. V některých případech Správce zpracovává osobní údaje pacientů pro účely vlastních oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), jako např. v souvislosti s inkasem a realizací vymáháním svých pohledávek. Dále Správce zpracovává pro účely vlastních oprávněných zájmů, jež spočívají v zajištění hladkého provozu nemocnice a ambulancí, obraně vlastních zájmů v případě sporů a zlepšování kvality poskytovaných služeb, řadu interních evidencí a sešitů, v nichž jsou zaznamenávány údaje o pacientech (např. evidence matek jako doprovodu dětí, evidence pádů pacientů aj.).

Příjemci osobních údajů pacientů jsou zejména: jiní poskytovatelé zdravotních nebo sociálních služeb v zájmu návaznosti poskytování zdravotní péče, dále orgány ochrany veřejného zdraví, Státní úřad pro kontrolu léčiv, soud, orgán sociálně-právní ochrany dětí, zdravotní pojišťovny a Národní zdravotnický informační systém. Předávání osobních údajů mimo sféru Správce (třetím osobám) se u správce děje vždy na základě konkrétní zákonné povinnosti. Předávání osobních údajů ve sféře správce (např. navzájem mezi jednotlivými odděleními) se nepovažuje za předání osobních údajů ve smyslu zákona. Zaměstnanci Správce si předávají navzájem osobní údaje v rámci interních rutinních postupů a jsou zavázáni vůči Správci mlčenlivostí (lékaři a pracovníci ostatních zdravotnických profesí jsou mlčenlivostí vázáni nejen ze zákona nýbrž i na základě etických norem svých povolání, jimž podléhají).

V souladu se strategií zvyšování kvality zdravotní péče je zavedeno sdílení elektronické dokumentace mezi nemocnicemi Jihočeského kraje. Oprávněné osoby, tj. ošetřující lékaři konkrétního pacienta, tak mohou prostřednictvím nemocničního informačního systému využít data ze zdravotnické dokumentace archivované i v jiné nemocnici, která již poskytla tomuto pacientu péči dříve. Jedná se o sdílení osobních údajů (zdravotnické dokumentace) v tzv. režimu společných Správců i mezi dalšími nemocnicemi Jihočeského kraje, konkrétně: Nemocnice České Budějovice, a. s., Nemocnice Český Krumlov, a. s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Nemocnice Písek, a. s., Nemocnice Prachatice, a. s., Nemocnice Strakonice, a. s. a Nemocnice Tábor, a. s.


Pacient je povinen před vstupem do ambulance sdělit Správci a prokázat mu svou identitu včetně čísla pojištěnce a údaje o zdravotní pojišťovně, jinak mu zdravotní služba nemůže být poskytnuta.

Nemocnice provozuje ve veřejných prostorech kamerový systém za účelem zajištění bezpečnosti osob v monitorovaných prostorech, prevence nežádoucích jevů, zejména krádeží a poškozování majetku (ochrana majetku) a možnosti odhalení pachatele. Informovanost veřejnosti a zaměstnanců je zajištěna informačními cedulemi na vstupech do areálu a budov a u dalších monitorovaných prostorů, prostřednictvím vnitřního řádu nemocnice a na webových stránkách nemocnice. Kamerový záznam je na zabezpečených serverech uchováván po dobu 7 dnů. Kamery jsou rozmístěny tak, aby nezasahovaly nadměrně do soukromí pacientů ani zaměstnanců, nejsou v prostorách určených k ryze soukromým úkonům. V případě zjištění bezpečnostního incidentu mohou být data z kamerového systému zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu. Zpracování těchto osobních údajů bylo registrováno u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pořizování foto/video/audio záznamů (při kterém by mohlo dojít ke ztotožnění pacienta) v souvislosti s poskytováním služeb zaměstnanci nemocnice, případně pro potřeby dokumentování zdravotního stavu při navazující péči či pro potřeby vzdělávání a pro výukové účely a zveřejňování informací o nemocnici a jí poskytovaných službách apod. je možné pouze na základě získání informovaného souhlasu pacienta, případně zákonného zástupce. Rozsah pořizovaných záznamů je redukován na nezbytné minimum.

V případě pořizování fotografické nebo video dokumentace z veřejných akcí nemocnice, nemocnice zajistí informování účastníků o pořizování této dokumentace za účelem zveřejnění na webových stránkách nemocnice, apod. Fotograf, resp. kameraman musí respektovat žádost účastníka akce, aby nebyl předmětem fotografie či videozáznamu.

Správce je oprávněn (resp. povinen) zpracovávat osobní údaje toliko v mezích jasně určeného zákonného důvodu (viz výše) a vymezeného konkrétního důvodu.
Podrobnější informace o důvodu a účelu zpracování osobních údajů Vám na Vaši žádost poskytne pověřenec pro zpracování osobních údajů. Správce má vypracován seznam jednotlivých operací zpracování osobních údajů, seznam dokumentů obsahujících osobní údaje a skartační řád. Skartační lhůty ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci jsou upraveny v obecně závazném právním předpisu, vyhlášce č. 98/2012 Sb.


Práva subjektů, týkající se ochrany osobních údajů:
Máte právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
Máte právo na opravu chybných, nepřesných či neaktuálních nebo doplnění neúplných osobních údajů a v rámci opravy, aktualizace či doplnění svých osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu do vyhovění (popř. ověření) Vaší žádosti.
Máte právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů v případě, že zejména považujete určité zpracování osobních údajů za nezákonné, bezúčelné nebo nepřiměřené. Správce v takovém případě prošetří Váš podnět a do té doby omezí zpracování Vašich osobních údajů, pokud to bude slučitelné se zachováním řádného provozu Správce.

Správce osobních údajů:
Nemocnice Strakonice, a.s. se sídlem Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice; IČ 260 95 181

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420727931965

Dozorový úřad v České republice:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 | www.uoou.cz

Tyto Zásady nabývají účinnosti 21. 5. 2018

Obecné informace o zdravotnické dokumentaci
Ve vztahu ke každému pacientovi Nemocnice Strakonice, a.s. je vedena zdravotnická dokumentace a v rámci jejího vedení, předávání, zpřístupňování a dalších činností zpracování jsou zpracovávány citlivé osobní údaje o jeho zdravotním stavu včetně údajů z jeho rodinné, osobní, pracovní a popř. též sociální anamnézy. Vedení zdravotnické dokumentace až po její skartaci podléhá zákonnému režimu podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb.
Nemocnice Strakonice, a.s. vede zdravotnickou dokumentaci v kombinaci listinné a elektronické podoby. Elektronická verze zdravotnické dokumentace je zajišťována prostřednictvím zabezpečeného Nemocničního informačního systému, jehož prostřednictvím jsou realizovány záznamy do zdravotnické dokumentace, a tyto záznamy jsou posléze tištěny a zakládány do zabezpečené kartotéky.


Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její kopie a výpisy.
a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba,
c) osoby blízké zemřelému pacientovi, popř. další osoby, které zemřelý pacient za svého života určil; pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví. Osoba, která žádá o povolení nahlížení do zdravotnické dokumentace, je povinna prokázat svou totožnost občanským průkazem. Dále je povinna prokázat, že je osobou oprávněnou žádat informace o pacientovi (osoba blízká, opatrovník apod.)

Podmínky pořizování kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace a sazebník

Na požádání osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace poskytuje její kopii Nemocnice Strakonice, a.s. a to do 30-ti dnů od obdržení žádosti.

Nemocnice Strakonice, a.s. účtuje za pořizování kopií zdravotnické dokumentace částku 8,-- Kč za 1 stránku kopie A4, resp. 16,-- Kč za 1 stránku kopie A3 plus poštovné. Nemocnice požaduje zaplacení zejména v hotovosti při osobním převzetí zdravotnické dokumentace, případně prostřednictvím přiložené složenky, která obsahuje platební údaje.

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace je možné podat zejména osobně a na předepsaném formuláři, který je ke stažení ZDE. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem a řídit se pokyny uvedenými v žádosti.


Kontaktní údaje k vyřizování žádostí o přístup / kopii zdravotnické dokumentace
Nemocnice Strakonice, a.s
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice

Obecně o právu na informace:
Nemocnice Strakonice, a. s. je subjektem povinným ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a vytváření nových informací; tak zejména není možné žádat Nemocnici Strakonice, a.s. o sdělení stanovisek, vypracování hodnocení, analýz, zvláštních statistik apod. Naopak je Nemocnice Strakonice, a.s. povinna poskytnout žadateli dokumenty a informace, jež má nebo by měla mít k dispozici, a to včetně výtahů z existujících databází nebo dokumentů, ledaže je dán zákonný důvod, proč tyto již existující informace nemůže poskytnout.
Osobní údaje fyzických osob Nemocnice Strakonice, a.s. poskytne jen tehdy, dovoluje-li jí to zákon. Poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace je cestou zákona č. 106/1999 Sb. vyloučeno.

Povinně zveřejňované informace:

Povinným subjektem je Nemocnice Strakonice, a.s., IČ: 260 95 181, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice. Jejím jediným akcionářem je Jihočeský kraj a jejím posláním zejména komplexní poskytování zdravotních a částečné poskytování sociálních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a zákona č. 108/2006 Sb.


Popis organizační struktury je ZDE.
Proti rozhodnutí Nemocnice Strakonice, a.s. nebo proti nečinnosti či jinému vyřízení žádosti o poskytování informací je možné podat odvolání/stížnost cestou fyzické či elektronické podatelny. Odvolání/stížnost musí obsahovat údaje o tom, komu je opravný prostředek směřován (Nemocnice Strakonice, a. s.), kdo jej činí, dále označení rozhodnutí či postupu, proti kterým žadatel brojí, dále vytýkané důvody nesprávnosti rozhodnutí či postupu a návrh, jak by měla Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodnout či dále postupovat. Musí být podepsáno. Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození a trvalým bydlištěm, právnická osoba názvem či firmou, identifikačním číslem a sídlem. Odvolání proti rozhodnutí Nemocnice Strakonice, a.s. o odmítnutí žádosti žadatele o informace musí mít náležitosti podle § 82 správního řádu.
Sazebník úhrad za poskytování informací je ZDE.
Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací je ZDE.
Adresa elektronické podatelny je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., identifikátor datové schránky: 86tfc8r

Kontaktní údaje pro podávání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů, návrhů a jiných dožádání:
Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336, Strakonice I, 38629 Strakonice

Účel: Zajištění bezpečnosti osob v monitorovaných prostorách, prevence nežádoucích jevů, zejména krádeží a poškozování majetku (ochrana majetku), možnost odhalení pachatele.

Legislativní rámec:
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), čl. 6, odst. 1. písm. f)
Zpracování je zákonné, protože je splněna nejméně jedna z podmínek, a to pouze v odpovídajícím rozsahu:
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 316, odst. 2 – kamerový systém není nastaven tak, aby umožňoval narušení soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách tím, že by umožňoval otevřené či skryté sledování a odposlech.
Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů: 15.7.2016

Informovanost veřejnosti a zaměstnanců:
Informovanost veřejnosti a zaměstnanců je zajištěna informačními cedulemi na vstupech do areálu a budov a u dalších monitorovaných prostorů, prostřednictvím vnitřního řádu nemocnice a na webových stránkách nemocnice.


Stanovení délky uchování kamerového záznamu:
Kamerový záznam je uchováván po dobu max. 7 dnů.

K naplnění výše uvedeného účelu poskytne nemocnice v případě potřeby kamerové záznamy příslušným institucím. Oprávněnost poskytnutí vyžádaných záznamů posuzuje vedení nemocnice (účastníci porady vedení).

Technické zabezpečení:
Kamerový záznam je uchováván na zabezpečených serverech nemocnice.

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:
Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice
Bc. Milan Škrle, vedoucí IT úseku nemocnice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 383 314 111
Bc. Martin Vodvářka, IT úsek nemocnice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 383 314 111

Poděkování od našich pacientů

Go to top