Princip kolektivní imunity

Česká republika vždy patřila mezi země s nejvyšší proočkovaností proti vybraným infekčním onemocněním. Díky postupně pracně vybudované vysoké úrovni tzv. kolektivní imunity se u nás již desítky let neobjevují některá velmi závažná život ohrožující onemocnění.
V posledních letech však na příkladu řady evropských zemí vidíme, že tento stav není neměnný. V důsledku redukce kvality kolektivní imunity v populaci dané nižší mírou proočkovanosti se v evropských zemích včetně České republiky znovu objevují onemocnění, která jsou dnes laickou veřejností považovaná za vymýcená.
Příkladem může být například sousední Německo, kde propukla v roce 2009 epidemie spalniček, při níž onemocnělo 1 200 dětí. A to bylo v době, kdy proočkovanost proti tomuto onemocnění byla v Německu zdánlivě vysoká (91 % populace), nicméně ani tato úroveň není dostačující. Před několika lety se s mnohem rozsáhlejší epidemií spalniček potýkala také Francie. Zde při velmi obdobné proočkovanosti populace onemocnělo touto chorobou kolem 10 tisíc obyvatel.

Princip očkování


Ani dnes nezná lékařská věda modernější, účinnější a bezpečnější nástroj proti nebezpečným infekčním nemocem, než je očkování. Výroba a distribuce vakcín jsou podrobovány mnohem detailnějším kontrolám, než jaké probíhaly v době našich rodičů. Před uvedením na trh je vakcína prověřována hned ve třech fázích klinického hodnocení na evropské i světové úrovni. Všechny nežádoucí účinky včetně těch zanedbatelných jsou plně veřejnosti prezentovány. Jde v naprosté většině případů o velmi mírné a krátkodobé nežádoucí jevy, například zarudnutí či bolest v místě vpichu či zvýšená teplota. Podstatné pro očkujícího lékaře je vyhodnotit aktuální zdravotní stav pacienta a očkování případně odložit, nejsou-li k tomu vhodné podmínky.

Očkování

Nejčastější otázky a odpovědi

1. V České republice je povinné očkování proti 9 nemocem, není to moc?
V České republice se povinně očkuje proti záškrtu, černému kašli, tetanu, dětské obrně, hepatitidě B, onemocněním vyvolaných bakterií Haemophilus influenzae b, zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Počtem dětského očkování se nijak nelišíme se od rozvinutých zemí, kde je ochrana zdraví populace prioritou. Rozdíly lze najít v tom, že zákony regulují očkování různým způsobem. Například v Belgii nepřijmou neočkované děti do školky. Itálie je také známá možností trestně-právně postihnout rodiče neočkovaných dětí. V USA proočkovanost kontrolují dokonce i při nástupu na vysokou školu a platí i pro zahraniční studenty. Způsoby, jak dosáhnout vysoké proočkovanosti, se tedy v jednotlivých zemích liší a u nás zatím zvykově přetrvává povinnost daná zákonem. Nicméně nejsme jediní. Z 30 evropských států je zákonem stanovená povinnost v 10 státech.


2. Jsou opravdu všechna očkování tak nutná, včetně chřipky nebo spalniček, příušnic - nemocí, které pro děti nejsou až tak nebezpečné?
Všechna povinná očkování jsou naprosto nezbytná. Zkušenosti ze zemí, kde došlo k poklesu proočkovanosti, ukazují, že se šíření příslušných původců nemoci obnovilo a s tím se dříve téměř již vymýcené nemoci začaly znovu objevovat (epidemie spalniček, záškrtu, apod.). Například spalničky mohou být velmi nebezpečné, primární spalničková pneumonie či encefalitida (zánět mozku) jsou život ohrožující stavy. Nepovinná očkování jsou také velmi důležitá. I v ČR totiž dochází k úmrtí dětí na chřipku, která je v ČR neoprávněně podceňovaná. Neméně důležité je i hrazené očkování proti pneumokokům a HPV. Doporučit lze dále např. očkování proti rotavirům; s rotavirovou gastroenteritidou jsou v ČR každoročně hospitalizovány asi 4 tisíce dětí do 5 let věku. Z nepovinných očkování bychom si dále netroufli nedoporučit očkování proti meningokokům, žloutence typu A, klíšťové encefalitidě či planým neštovicím.

3. Proč je správné populaci povinně proočkovat?
Důvodem je nutnost dosáhnout vysoké proočkovanosti v populaci, a chránit tak nejen očkované jedince, ale i ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováním chráněni přímo. I očkované dítě v mimořádné situaci, kdy dojde ke snížení obranyschopnosti, může v situaci vysokého výskytu onemocnění být infikováno a v těchto mimořádných případech bývá bohužel i vysoké riziko závažných komplikací. Díky vysoké proočkovanosti se daří držet infekční nemoci pod kontrolou a omezuje se šíření bakterií a virů.

4. Proč se očkuje několik nemocí dohromady, nezatěžuje to organismus víc, než kdyby se očkovalo postupně?
Kombinované vakcíny jsou moderní a umožňují poskytnout ochranu hned proti několika nemocem zároveň. Jejich zátěž je přitom minimální, výrazně menší, než je zátěž při onemocnění infekční nemocí. České děti jsou hexavakcínou očkovány od roku 2007 a zkušenosti z klinických studií i dosavadní praxe ukazují, že její používání je zcela bezpečné. Vývoj vakcín je špičková oblast medicíny, která se neustále zdokonaluje. I kdybychom hypoteticky podali všechny dětské vakcíny naráz v jeden den, „zaměstnáme“ pouze 0,1 % kapacity dětského imunitního systému. Pro porovnání, očkovací látky pro povinná očkování obsahují v součtu cca 50 antigenů, novorozenecký imunitní systém je po narození vystaven kontaktu s více jak 1 milionem antigenů v rámci kolonizace střevního a genitálního traktu mikroorganismy.

5. Je nebo není tedy očkování bezpečné?
Očkování bezpochyby představuje nejmodernější a nejúčinnější nástroj prevence, který máme k dispozici. Nebezpečné jsou nemoci, proti kterým očkování chrání. Bohužel toto si lidé neuvědomí, dokud se nestane nějaký problém. V minulosti měli lidé také strach z očkování, ale strach ze smrtelné či invalidizující nemoci vždy převážil. Dnes, kdy máme moderněji konstruované vakcíny, kdy díky očkování máme minimální výskyt řady nemocí, začíná převažovat strach z očkování nad strachem z „neviditelných“ nemocí. Přitom všechny léčivé látky, tedy i vakcíny, jsou před uvedením na trh velmi pečlivě testovány a kontrolovány, více jak kdy před tím. Každé klinické hodnocení má čtyři fáze se svými přísnými pravidly a je striktně kontrolováno nezávislými evropskými a světovými institucemi.

6. Nebylo by lepší nechat zodpovědnost i rizika na rodičích, kteří by si sami zvolili, proti čemu své dítě naočkovat chtějí a proti čemu ne?
O způsobu, jakým se v zemi bude očkovat, u nás rozhoduje stát. Pro dosažení kolektivní imunity a potlačení šíření virů se např. u spalniček považuje za nutné proočkování 95 % populace. V případě dětí byla Českou republikou ratifikována “Úmluva o právech dítěte“, která definuje právo dítěte na nejvyšší úroveň poskytované zdravotní péče.

7. Existují studie, které dokazují, že očkování, v němž ve vakcíně figuruje hliník v množství, které při příjmu z potravy nevadí, ale při svalové aplikaci způsobuje alergie, astma, spouští autoimunní onemocnění i autismus. Jsou tyto studie pravdivé a výsledky opodstatněné?
O závažných zdravotních komplikacích spojených s očkováním koluje řada mýtů. Ten o souvislosti mezi autismem a očkováním vakcínou proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím vznikl na základě záměrně chybné studie britského lékaře Dr. Andrewa Wakefielda z roku 1998. Data byla upravována s úmyslem získat velká finanční odškodnění za domnělé „nežádoucí účinky“. Přestože tato chybná studie byla již vyškrtnuta z odborného lékařského časopisu Lancet a lékař byl kvůli svému pochybení vyřazen z registru General Medical Council, mnoho rodičů se stále ještě zbytečně obává této neodůvodněné spojitosti. Např. Jefferson et al. (Lancet Infect Dis 2004; 4: 84–90) provedli metaanalýzu pěti studií, které porovnávaly podávání vakcín s obsahem hliníku vs. žádný adjuvans a nenašli důkaz, že by hlinité soli ve vakcínách způsobovaly nějaké závažné nebo dlouhotrvající reakce.
Informace o vyšší úmrtnosti dětí v zemích, kde se očkuje, nepochybně vyvrací jedna z nejnižších kojeneckých úmrtností v ČR, kde naše republika je tradičně již několik let mezi 5-ti nejlépe hodnocenými zeměmi na světě.


zdroj: webové stránky Ministerstva zdravotnictví a České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Důsledky nadměrného stresu

  1. Únava, deprese, úzkost, poruchy paměti a spánku
  2. Řada somatických problémů: potíže s trávením, močením, bolesti hlavy a zad, sexuální problémy, sklon k vysokému tlaku a diabetu, oslabení imunity
  3. Rodinné problémy, rozvodovost, škodlivý vliv na děti
  4. Problémy v práci, zanedbávání povinností, syndrom vyhoření, pokles aktivity

Boj se stresem

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak bojovat se stresem v práci?
Pracovní povinnosti jsou častým zdrojem chronického prohlubujícího se stresu, který má pak závažné dopady i na rodinnou pohodu. Jak se stresem bojovat?

 

Pěstujte kvalitní kolegiální vztahy

  • dobré mezilidské vztahy v práci i doma působí jako ochrana proti profesionálnímu stresu

 

Zdokonalujte se v psychoterapeutické pomoci

  • zlepšujte komunikační dovednosti ve vztahu ke spolupracovníkům i klientům
  • učte se trpělivě naslouchat, projevujte účast a pochopení
  • volte vhodná slova a tón hlasu
  • vcítit se
  • nacházet kompromisní řešení

 

Zkuste relaxační a meditační techniky

  • Vhodná relaxační hudba
  • Trénujte úsměv a smích
  • Zacvičte si, choďte
  • Klidně dýchejte do břicha a dlouze vydechujte
  • Přivřete oči a vyvolejte ospalost
  • Soustřeďte se na jednoduché činnosti

 

Snažte se udržet si střední míru zátěže

  • Základem je dobrá organizace času
  • Není vhodný nedostatek ani nadbytek práce
  • Důležitá je pestrost práce
  • Plánujte si čas pro relaxaci
  • pocit uspokojení z práce, klaďte si otázku: „Co můžete udělat, aby vám přinášela práce větší uspokojení?“


Sebeuvědomění

  • Reagujte včas na příznaky stresu, vyčerpání nebo časné známky zdravotní poruchy

 

Realistické nároky

  • dávejte si dosažitelné cíle
  • nepřebírejte odpovědnost za skutečnosti, které sami nemůžete ovlivnit
  • odmítejte nadměrné pracovní zatížení, přibírejte nové úkoly až po splnění těch předchozích

 

Věnujte se i něčemu jinému než práci

  • dopřejte si čas na kvalitní zájmy a záliby, které umožňující obnovu sil
  • určete si hranici zaměstnáním a soukromím

 

Racionální životospráva

  • samozřejmosti jako dostatek spánku a dostatek nealkoholických tekutin
  • běžné užívané návykové látky (alkohol, kofein a tabák) nejenže stres nemírní, ale v mnoha ohledech ho zvyšují (např. tepovou frekvenci, krevní tlak apod.), i když to může být provázeno chvilkovou subjektivní úlevou.

 

Fyzická aktivita

  • pozitivní význam mají přiměřená a vhodná tělesná cvičení, během kterých se odbourávají látky uvolňované při stresu
  • po skončení cvičení se často spontánně dostavuje stav relaxace.
  • přiměřeně intenzívní tělesný pohyb nebo práce navíc snižují úzkosti i deprese

 

  • Péče o vlastní zdraví
    v případě onemocnění je třeba věnovat léčení potřebnou pozornost
  • rozeznat hranice samoléčení a umět vyhledat odbornou pomoc

 

Smích a humor

  • smích a humor zvyšuje odolnost vůči stresu
  • taktní humor může uvolnit napětí a usnadňovat komunikaci i týmovou práci.

 

Spiritualita

  • pojmy spiritualita a religiosita se v mnohém překrývají, nejsou však totožné.
  • spiritualita považuje za širší a otevřenější než religiozita
  • klíčové prvky: smysluplnost (důležitost života, smysl životních situací), dobré hodnoty, transcendence (tj. zkušenosti s dimenzí, přesahující osobní já, a oceňování této dimenze) spojení (vztahy k sobě, druhým lidem, vyšší síle, prostředí), vnitřní rozvoj.

Inspirováno texty primáře MUDr. Karla NEŠPORA, CSc.

Cévní mozková příhoda v číslech

  • Mrtvice postihne každoročně v České republice takřka 30 tisíc lidí, každý den jich v průměru 28 zemře.
  • V České republice je mrtvice druhou nejčastější příčinou úmrtí.
  • Každé 4 vteřiny někoho na světě potká mrtvice a každých 40 vteřin na ni někdo zemře.
  • Pouhých 5 minut trvá, než začnou odumírat první mozkové buňky.
  • Přibližně 70 % pacientů se zcela zotaví, pokud je léčba zahájena do 1 hodiny od vzniku příznaků.
  • K započetí léčby má pacient od vzniku příznaků maximálně 6 hodin.
  • Více než 70 % Čechů nepozná příznaky mozkové mrtvice.
  • Ve více než 50 % případů můžeme cévní mozkové příhodě předejít prevencí.

Jak poznat vznik CMP

Jednoduchým testem, jak poznat, že se může jednat o náhlou mozkovou příhodu je vyzkoušení tří úkonů:
vycenění zubů – varováním je, pokud se jeden koutek nezvedá vůbec nebo je pohyb asymetrický
předpažení obou rukou se zavřenýma očima – opět asymetrické postavení nebo pokles je podezřelý z poruchy mozkové funkce
opakování rozvité věty – např. „Na každém šprochu je pravdy trochu.“ – pokud nemocný nerozumí, není schopen opakovat, nebo má problémy s výslovností, je nutné okamžité vyšetření
 
V případě, že zjistíte jakýkoli problém při provádění i jen jednoho z výše uvedených úkonů, je nutné okamžitě volat lékaře. Cévní mozková příhoda je stejně jako srdeční infarkt závažný akutní stav, který vyžaduje okamžité vyšetření a léčbu na specializovaném pracovišti, proto je nutné při rozpoznání některého z příznaků ihned volat 155 či 112.
Každá chvíle, kdy je mozek nedostatečně prokrven, vede k poškození nervových buněk, které může být nevratné, proto je nutné jednat rychle. I lehké a přechodné příznaky, které do několika minut či hodin odezní, mohou znamenat jakousi „varovnou“ příhodu – tzv. tranzitorní ischemickou ataku – TIA. Velmi často do několika týdnů dojde k opakování, většinou se závažnějšími následky.

Rizikové faktory CMP

 

Riziko vzniku mozkové příhody se zvyšuje s množstvím rizikových faktorů u daného člověka.

Některé faktory ovlivnit nelze

  • věk - počet CMP se zvyšuje již od 40. roku, maximum je po 60. roce života.
  • pohlaví – v mladším věku jsou CMP více ohroženi muži, kolem 60ti let jsou obě pohlaví zastoupena zhruba stejně a ve vyšším věku převažují ženy.
  • rodinná dispozice – pokud je v rodině častější výskyt srdečně cévních onemocnění v mladším věku, pak je riziko vzniku CMP jistě vyšší. Další neovlivnitelnou příčinou vzniku CMP je vrozená vada cév, která vede k vytvoření tzv. výdutě (aneurysmatu). Toto vyklenutí cévy může být dlouhá léta bez příznaků a při náhlém prasknutí způsobí krvácení Výskyt aneurysmat v rodině zvyšuje riziko CMP u pokrevních příbuzných a proto je vhodné při jakýchkoli obtížích podstoupit vyšetření mozkových cév.

 

Rizikové faktory, které můžeme ovlivnit změnou životního stylu a jídelníčku nebo s pomocí lékaře

Vysoký krevní tlak

  • může vést k poškození cévních stěn a jejich následnému zúžení a ucpání nebo naopak prasknutí
  • o vysokém krevním tlaku mluvíme tehdy, jestliže dosahuje hodnot nad 140/90 mm Hg

 

Cukrovka

  • každý rok nemoci zvyšuje riziko mrtvice – u osoby, která jí trpí 10 let a více dokonce až o trojnásobek
    vysoké hladiny cukru v krvi, obzvláště ve spojení se zvýšeným krevním tlakem, zdvojnásobují riziko mozkové mrtvice
  • klíčová je správná léčba inzulinem nebo léky a hlavně dodržování diabetické diety

 

Kouření

  • poškozuje cévy a zdvojnásobuje tak riziko mozkové příhody
  • je spojeno s aterosklerózou (zužování cév)

 

Porucha metabolismu krevních tuků

  • s vysokým cholesterolem je spojena ateroskleróza (kornatění cév) a následné riziko mrtvice

 

Nadměrné požívání alkoholu

  • může být příčinou vysokého krevního tlaku, cukrovky nebo obezity – zdravotních problémů, které vedou k mrtvici
  • zvyšuje riziko zejména krvácivých mrtvic

 

Obezita

  • souvisí s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou
    riziko mrtvice je vyšší, jestliže se Body Mass Index (BMI) pohybuje nad hodnotou 30

 

Porucha srdečního rytmu

  • lidé s nepravidelným srdeční rytmem (fibrilace síní) mají až pětinásobně vyšší riziko mrtvice
    v prevenci mrtvice při fibrilaci síní je nutné užívat přípravky na ředění krve

 

Hormonální antikoncepce

  • riziko mrtvice se zvyšuje zejména v kombinaci s kouřením, vrozenou poruchou srážlivosti krve (např. Leidenská mutace), cukrovkou, vysokým tlakem a po pětatřicátém roku života

Neurologie

Neurologická poradna pro pacienty s CMP

Specializované neurologické ambulance zajišťují dispenzarizaci pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě. Neurologové provádějí sonografické vyšetření mozkových tepen, pečují o možné komplikace a zajišťují aplikaci botulotoxinu do spastických svalů.

O tabáku ….
Tabák má svůj původ na americkém kontinentě. Do Evropy tuto rostlinu přivezla Kolumbova loď roku 1492. Původní obyvatelé Ameriky používali tabák jako lék nebo pro rituální obřady. Až později byl tabák používán výhradně jako rekreační droga. Zlomový okamžik, který otevřel cestu pro celosvětovou epidemii tabáku, byl vynález stroje na výrobu cigaret roku 1881. Masový marketing způsobil, že se cigarety staly velmi populárními a tabáková epidemie začala. Během 20. století je tabáku připisováno celkově 100 miliónů úmrtí. Tabákový kouř obsahuje více jak 100 kancerogenů (například kyanid draselný, arsen, benzen, polonium, amoniak, kadmium, formaldehyd a volné radikály). V České republice umírá každoročně celkem kolem 18 tisíc osob na nemoci způsobené kouřením - jde zejména o nemoci srdce a cév, nádorová onemocnění, chronická plicní onemocnění.

 

Ekonomické souvislosti

Není pravdivý výrok, že pro státní rozpočet je výhodné, když občané ČR kouří. Spotřeba tabáku vede totiž k významným ekonomickým ztrátám - úmrtnost, nemocnost, vysoké náklady na zdravotní péči, nižší pracovní produktivita. Podle odhadů stát vynaloží na náklady spojené s kouřením kolem 100 miliard Kč ročně. Pokud by nebyli kuřáci, snížily by se náklady na zdravotnictví a zvýšila by se produktivita práce. Lidé by neutráceli peníze za cigarety, ale za jiné výrobky nebo služby.

 

Přestanu kouřit a poletím k moři…

  • Každá nevykouřená cigareta vrátí do vaší peněženky asi 5 Kč. Zdá se vám to málo? Počítejte s námi. Kouříte „jen“ 5 cigaret denně – za rok vám v peněžence zůstane přes 9 tis. Kč.
  • Kouříte 15 cigaret denně? Přestaňte úplně, a za rok v peněžence najdete přes 27 tis. Kč.
  • Dvacet cigaret denně? … můžete se těšit na víc než 38 tis. Kč … a za takové peníze už můžete letět ve dvou na týden k moři.

Zdravotní rizika

  • Rakovina – plic, jícnu, hrtanu, ledvin, močového měchýře, slinivky a dalších orgánů.
  • Onemocnění srdce a cév – infarkt, mozková mrtvice, ischemie dolních končetin, arytmie (porucha srdečního rytmu).
  • Nemoci plic – chronická obstrukční plicní nemoc (tzv. CHOPN), která je spojena s chronickým zánětem průdušek a rozedmou plic.
  • Cukrovka (diabetes mellitus)

Desatero úspěšného odvykání kouření

1. Uvědomte si, že jde o dlouhotrvající proces.
2. Často jezte, ale soustřeďte se na nízkokalorická jídla
3. Cítíte se unavení, dopřejte si více spánku.
4. Pijte hodně vody či výrazně ředěných džusů.
5. Zvyšujte postupně fyzickou zátěž (chůze do schodů, krátké procházky).
6. Doplňujte vitamíny – nejlépe z čerstvého ovoce a zeleniny.
7. Za každý den bez kouření se vhodným způsobem odměňte.
8. Nevěřte tomu, že se vám podaří zůstat jen u jedné, výjimečně vykouřené cigarety.
9. Opakovaně si připomínejte, proč jste se rozhodli s kouřením skoncovat.
10. Pokud se vám nedaří odvykat samostatně a bez pomoci (3% šance na úspěch), využijte odbornou pomoc, Vaše šance úspěchu stoupne až na 40%.

Výmluvy neobstojí


1. Můj děda kouřil čtyřicet cigaret denně a dožil se pětaosmdesátky.
To je možné, někteří lidé mají genetickou výhodu větší odolnosti vůči škodlivým účinkům kouření. Jste si jistý, že ji máte také?

 

2. Vypadám jako hlupák, když jako jediný ve společnosti nekouřím
Věřte, že se časem situace obrátí. Ale až kuřáci nebudou moci dýchat, bude pro ně pozdě.

 

3. Doktoři přece také kouří…
Lékaři jsou také jenom lidé a mají svoje slabosti. Bohužel i mezi nimi jsou tací, kteří dostanou nádorové onemocnění plic.

 

4. Kdybych přestala, přiberu na váze…
To je možné, ale hodně záleží na skladbě jídelníčku a pohybové aktivitě. Řešením může být náhradní nikotinová léčba v různé aplikační formě, protože nikotin urychluje peristaltiku střev, způsobuje, že je trávenina déle v žaludku a tak je člověk sytý. Důležité je také mít dostatek pohybu a mít stravu s nízkým obsahem energie.

 

5. Vždyť na rakovinu plic v Česku umírá jen několik tisíc lidí ročně, tak to nemohou být cigarety tak nebezpečné.
Připočtěte desítky tisíc lidí s infarktem a mozkovou příhodou a třeba i pacienty s odpudivým kuřáckým kašlem.

Potřebujete pomoc? Poradíme Vám…

Centrum léčby závislosti na tabáku
Pavilon interních oborů, 3. patro, telefon: 38 31 4134.

Čísla varují!!!

Kolorektální karcinom je zhoubný nádor, který vznikne z buněk vystýlajících tlusté střevo či konečník. V České republice je velmi častý. Na jeho výskytu se podílejí především genetické předpoklady, ale i špatné stravovací návyky, i pohodlný životní styl a nedostatek pohybu.

Rakovina tlustého střeva a konečníku je u nás druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Při srovnání s jinými státy je v ČR dokonce nejvyšší výskyt tohoto onemocnění. Každý rok je v České republice kolorektální karcinom zjištěn asi u 7800 osob. Česká republika je světovým rekordmanem v počtu případů tohoto nádorového onemocnění na sto tisíc obyvatel.

Příznaky nemoci

Nejtypičtějším příznakem nádorů tlustého střeva a rekta je změna v "chování" střev. Nejčastější klinické projevy jsou: průjmy či zácpy, pocity neúplného vyprázdnění, přítomnost krve ve stolici, časté bolesti či křeče břicha, pocity plnosti či nadmutí, ztráta na váze bez jasné příčiny, stálý pocit únavy a pocit jako na zvracení či přímo časté zvracení.

Screening kolorektálního karcinomu

Pokud je Vám více než 50 let, je vhodné podstoupit preventivní vyšetření k vyloučení kolorektální karcinomu, případně zachycení nemoci ve velmi časném stádiu a dobře léčitelném stádiu.


Test okultního krvácení do stolice (TOKS) - zdarma jej poskytují praktičtí lékaři nebo gynekologové lidem ve věku 50-54 let (1x ročně). Test by se měl provádět každý rok. Od 55 let výše je test poskytován bezplatně 1x za dva roky.

Preventivní screeningová kolonoskopie - (od 55 let) po objednání v akreditovaném Gastroenterologickém centru při interním oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. Vyšetření, pokud je kolonoskopie v pořádku, se opakuje za deset let.

Primární prevence

Primární prevence je takové opatření „pro strýčka příhodu“. Je to chování člověka, který myslí daleko do budoucnosti. I když jej nyní nic netrápí, nenechá se tím pocitem příliš unést. Je za své zdraví vděčný, a proto se chová tak, aby mu co nejdéle vydrželo.
Pod primární prevenci nádorových onemocnění patří hlavně zdravý životní styl a dostatek pohybu.

Zdravý jídelníček

Primární prevence
Zdravá strava je důležitou součástí primární prevence nádorových onemocnění. To platí zejména zde v České republice. Jsme totiž světovými rekordmany v počtu případů rakoviny tlustého střeva, která se stravou velmi souvisí.

Pokud budete dodržovat těchto několik základních opatření, mělo by být vaše riziko nádorových chorob nízké. Zejména dopřejete-li mu pravidelně také trochu pohybu.

  • Hlavním principem zdravé stravy je pestrost jídelníčku. Žádná potravina neobsahuje úplně všechny tělu potřebné látky, proč tedy nedůvěřovat organismu a neposkytnout mu jen dostatek příležitostí, aby si v jídle vybral důležité součásti sám.
  • Nepřejídejte se. Je lépe jíst víckrát denně v malých porcích než celý den hladovět a pak sprásknout pořádnou večeři, po níž se hodinu nebudete moci hnout.
  • Dopřejte si dost zeleniny a ovoce. Obsahují vitaminy a vlákninu a věřte, že jsou i velmi dobré. Navíc vás zasytí. Přitom ale obsahují hlavně vodu, která nemá žádný energetický přínos a nezpůsobuje tloustnutí. Čerstvá či alespoň zmražená zelenina je lepší než sterilovaná či dušená. Vláknina je nezbytná v prevenci rakoviny tlustého střeva.
  • Zkoušejte nové věci a nekonzumujte pořád totéž. Pestrost je zdravá a nenudí.

  • Omezujte se v konzumaci tuků a sladkého. Tuky používejte raději rostlinné (např. olivový, slunečnicový olej), tučnému masu se spíše vyhýbejte a sladkostí jezte s mírou. Sladkosti často obsahují nadbytek cukru a tuků najednou, takže jejich energetický obsah je obrovský!
  • Preferujte čerstvé přísady a jezte co nejméně jídel smažených na oleji. Čerstvé přísady neobsahují pověstná „éčka“. Nadbytek „éček“ v potravě je zřejmě jedním z rizikových faktorů všech typů rakoviny. Smažené tuky obsahují velké množství toxických látek, které podporují rozvoj rakovinného bujení.
  • Maso nemusí být k jídlu každý den. Jezte hlavně libové maso, raději rybí a kuřecí. Zmiňovaný ovar či bůček si tu a tam dát můžete, ale jen s mírou. Maso není jediným zdrojem bílkovin – dostatek bílkovin lze získat i ze sójových bobů, fazolí, hrášku. Bílkovina je obsažena i v mléčných výrobcích (tvaroh, cheese cottage, sýry apod.).
  • Ne vždy musíte mít k masu nutně přílohu. Omezujte knedlíky a brambory a zkuste jako přílohu třeba pouze zeleninu. Není na škodu si tu a tam udělat k jídlu jen zeleninový salát.
  • Jezte pravidelně a beze spěchu. Jídlo je nejen prostý přísun energie – je to i zábava a obřad. Prokažte mu patřičnou úctu tím, že si ho vychutnáte a nebudete hltat.

Rozhovor s primářem Horným

Rubrika Strakonického deníku - Medicínský rádce - tentokrát s primářem Horným o kolorektálním karcinomu.

Přečtěte si zde

Zdroj: www.kolorektalni-karcinom.cz

Proč vzniká závislost?

Důvodů, které vedou ke vzniku závislosti, je celá řada. Nemůžeme se omezit na konstatování, že ke vzniku závislosti vede nedostatek volnočasových aktivit a nesprávná výchova. K tomu, aby dítě začalo experimentovat s drogou, ztratilo nad užíváním kontrolu a nakonec se stalo závislým, je zapotřebí souhry mnoha okolností.

V medicíně se hovoří čím dál více o vlivu dědičnosti. Neexistují ale geny, které by jedince jednoznačně předurčily pro vznik závislosti, ani geny, které by dotyčného před drogami mohly za všech okolností uchránit. Geny spíše přispívají k vytvoření určitého typu osobnosti, u některých lidí se vyvíjejí vlastnosti, které riziko problému s drogami zvyšují.

Závislost se pevně spjata s vlivem prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Nezřídka bývá projevem hlubších psychických a psychologických problémů, například nedostatečného sebevědomí, útěkem před problémy, bezradností s vlastním životem, tlakem party apod.

Drogy jsou látky s vysokým rizikem závislosti, ale za určitých okolností může vzniknout závislost na každou látku, která ovlivňuje stav našeho organismu. Dokonce i na přípravek, který neobsahuje žádnou účinnou látku (placebo), ale závislý se domnívá, že mu pomáhá.

Jak se závislost projevuje

  • touha (chuť, bažení neboli craving) po dané látce,
  • omezení až úplné vytěsnění dalších zálib (koníčky, přátelé),
  • užívání látky, i když dotyčný ví, že mu to přináší rizika a nevýhody,
  • omezení pudu sebezáchovy ve vztahu k látce,
  • zvyšování tolerance – čím déle dotyčný látku užívá, tím více jí pro dosažení stejných účinků potřebuje a tím více snese,
  • abstinenční příznaky po vysazení látky, na které může vzniknout fyzická závislost.

 

Otestujte se

Máte závislost?

 

Pomoc můžete najít i v naší nemocnici

Psychiatrická ambulance - MUDr. Holáková

 

Další kontakty

Občanské sdružení Prevent: "Pomáháme s předcházením a řešením úskalí spojených s dospíváním, s péčí o děti a se závislostním chováním."

 

zdroj informací: Stránky o závislosti - Substituční léčba.cz

U příležitosti Světového dne ledvin vyšel v MF Dnes rozhovor s nefrologem strakonické nemocnice MUDr. Josefem Moltašem.

Přečtěte si článek zde

Poděkování od našich pacientů

Go to top