Příjem do nemocnice, propustka

Ve většině případů je pacient přijímán na základě doporučení registrujícího lékaře nebo ambulantního specialisty. Nastanou samozřejmě situace, kdy jste nuceni přijet do nemocnice akutně, bez doporučení lékaře. Přijímající lékař Vás seznámí s důvodem přijetí a s plánem zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Vyšetří Vás a bude se ptát na vše, co se týká Vašeho aktuálního zdravotního stavu, co přesně Vás do nemocnice přivádí a jaké nemoci jste prodělali. Až lékař získá všechny potřebné informace, přichází čas na Vaše otázky. Ptejte se na vše, co Vás zajímá.

Přijímací sestra Vás odvede na pokoj, seznámí Vás s chodem oddělení a bude se Vás opět ptát na důležité informace o Vás (lékové, potravinové či jiné alergie, užívané léky, co zvládnete z hlediska sebeobsluhy atd.). Dodržujete-li speciální dietu, můžete požádat o setkání s nutričním terapeutem (dietní sestra).

V naší nemocnici používáme k identifikaci pacientů tzv. identifikační pásky, které obsahují určité osobní údaje, jejichž kontrola ošetřujícím zdravotnickým personálem snižuje riziko záměny pacientů při vyšetření či zákroku.

Oblečení pacientů se dle zvyklostí konkrétní nemocnice ukládá do šatny, nebo do skříní přímo na pokoji pacientů. U varianty se šatnou si vyžádejte potvrzení o odevzdání, včetně popisu oblečení, který si pečlivě zkontrolujte. Případnou ztrátu či poškození nelze reklamovat, pokud tyto údaje chybějí. Sestra Vám rovněž umožní uložení cenností do nemocničního trezoru proti vystavenému potvrzení o převzetí.

Ve výjimečných případech (při splnění některých podmínek), lze požádat o krátkodobé opuštění nemocnice, tzv. propustku. Propustku Vám na Vaši žádost udělí lékař po zhodnocení Vašeho aktuálního zdravotního stavu. Vždy předem stanoví od kdy a do kdy smíte nemocnici opustit, poučí Vás o Vašem zdraví, vybaví Vás léky a zdravotnickými prostředky, které budete při svém pobytu mimo nemocnici potřebovat. Při odchodu na propustku, ani při návratu z ní nemůžete požadovat dopravu sanitním vozem (jedná se o závazná pravidla zdravotního pojištění).  Propustku lze udělit nejdříve po 3 dnech hospitalizace a nejpozději 3 dny před ukončením hospitalizace.

Co vzít do nemocnice s sebou a co raději nechat doma

Vzít s sebou
 • doklad totožnosti a průkaz pojištěnce,
 • starší záznamy o svém onemocnění (kopie lékařských zpráv), lékař z nich lépe a rychleji získá informace o Vašem zdravotním stavu,
 • další zdravotní dokumentaci (předoperační vyšetření, RTG snímky, doporučení k hospitalizaci, doklad o pracovní neschopnosti, pokud již byl vystaven),
 • seznam aktuálně užívaných léků, případně i léky v originálním balení,
 • seznam léků, na které jste v minulosti měli alergickou reakci,
 • věci osobní hygieny, pyžamo či domácí oděv, vhodnou protiskluzovou či jinak bezpečnou obuv,
 • kompenzační pomůcky (pomůcky usnadňující chůzi, kompenzující smyslová omezení atd.).

Nechat doma
 • větší množství peněz a cenností, šperky, kreditní karty, cennou elektroniku.
 • Nemocnice ručí za odložené věci, ale jen za ty, které se obvykle do nemocnice přinášejí. Neočekávejte, že poskytovatel převezme odpovědnost za vyšší sumy peněz a cennosti, pokud si je neuložíte do trezorů k tomu určených.

Základní pravidla

Pokud pacient vyslovil souhlas s poskytováním zdravotních služeb, je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup a řídit se vnitřním řádem nemocnice. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu zdravotnického zařízení a může být důvodem k předčasnému ukončení léčby.

Respektujte proto také zákaz kouření v objektu nemocnice s výjimkou míst k tomu určených. Alkoholické nápoje není vhodné konzumovat v průběhu hospitalizace.

Pokud si s sebou do nemocnice vezmete mobilní telefon, respektujte zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti některých přístrojů či provozů. Při telefonování berte ohled na ostatní pacienty.

Informované souhlasy

Pacient musí být lékařem plně informován a poučen o poskytovaných zdravotních službách, teprve poté může vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas s léčebným postupem či zákrokem.

Možné formy informovaného souhlasu:

 • konkludentní (vyplývající z okolností),
 • ústní (provede se záznam do zdravotnické dokumentace),
 • písemná (pacient, poté co je zdravotnickým pracovníkem informován o navrženém zdravotním výkonu a možných rizicích a jsou mu zodpovězeny všechny dotazy, podepisuje tzv. informovaný souhlas).

Nemocnice Strakonice, a.s. v souladu s legislativou stanovila spektrum výkonů, kde vyžaduje písemný informovaný souhlas vždy.

V případě lůžkové péče je potřebný Váš písemný souhlas s hospitalizací. Pokud tento souhlas i přes náležité vysvětlení odmítnete, vyžádá si Váš ošetřující lékař o tom písemné prohlášení. Bez souhlasu lze pacienta hospitalizovat pouze v případech, které uvádí zákon. Jedná se například o stav, který vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby pacient vyslovil souhlas.

Kopie zdravotnické dokumentace

Kopii zdravotnické dokumentace si pacient nebo jiná oprávněná osoba může vyžádat vyplněním „Žádosti o pořízení kopií zdravotnické dokumentace“, která je na www stránkách nebo v papírové podobě na ředitelství nemocnice případně v recepci pavilonu operačních oborů.

Doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo oprávněnost žádosti, je platný občanský průkaz, rodný list, oddací list, rozhodnutí soudu, plná moc apod. Fotokopii přiložte k žádosti a originál předložte při osobním převzetí žádané dokumentace.

Lhůta pro vyřízení žádosti nemocnicí je 30 dnů od obdržení žádosti. Žadatel bude kvůli převzetí dokumentace kontaktován telefonicky či e-mailem zdravotnickým personálem.

 

Kopie zdravotnické dokumentace je předávána žadateli osobně proti podpisu po ověření jeho totožnosti, oprávněnosti požadavku a v případě opakované kopie po zaplacení úhrady za vyhotovení kopií (formát A4 za 8,- Kč vč. DPH). První kopie zdravotnické dokumentace je poskytována bezplatně.

Tato žádost se spolu s vyplněným a podepsaným záznamem o pořízení zdravotnické dokumentace zakládá v nemocnici do zdravotnické dokumentace pacienta.

Žádost o pořízení kopií zdravotnické dokumentace (.pdf)

Léky

Všechny léky během pobytu v nemocnici Vám předepisuje Váš ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte je po příchodu na příslušné oddělení zdravotní sestře.

Žádné léky neberte sami, bez vědomí zdravotníků – a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Myslete na to, že léky, které jsou Vám předepsány, mohou být negativně ovlivňovány léky, jež jste si „naordinovali“ sami!

Pohybový režim

Během hospitalizace v nemocnici Vám může být ošetřujícím lékařem určen individuální pohybový režim, který je nutno dodržovat. Může se jednat o:

 • přísný klid na lůžku (hygiena, vyprazdňování, stravování na lůžku),
 • pohyb pouze okolo lůžka a pohyb na WC,
 • pohyb pouze na pokoji,
 • volný pohyb pouze na oddělení,
 • volný pohyb po areálu nemocnice.

Pády

Pády pacientů znamenají bohužel časté komplikace hospitalizace. Jaké jsou nejčastější příčiny pádů v nemocnici?

 • Pacienti mnohdy nechtějí personál obtěžovat s prosbou o pomoc při vstávání z lůžka (nejčastěji dochází k pádům při cestě na toaletu).
 • Lůžko je příliš vysoké, pacienti nedosáhnou nohama na zem.
 • Kluzká nebo mokrá podlaha.
 • Špatně osvětlená chodba.
 • Nedostatek prostoru mezi lůžky.
 • Překážky v cestě – noční stolky, křesla, chodítka apod.
 • Nevhodná obuv!!
 • Oslabení v důsledku ztráty svalové síly, závratě, bolesti, stavy po celkové anestezii, užívání léků, které ovlivňují rovnováhu.

V nemocnici noste přezůvky s protiskluzovou podrážkou, nechoďte jen v ponožkách a nechoďte potmě. Všímejte si, zda chodbu při vytírání označují výstražnými kužely (chodba se vytírá vždy jen z jedné půlky), a ptejte se na toto opatření. Nebojte se požádat personál o pomoc.

Kamerový systém

Účel: Zajištění bezpečnosti osob v monitorovaných prostorách, prevence nežádoucích jevů, zejména krádeží a poškozování majetku (ochrana majetku), možnost odhalení pachatele.

Legislativní rámec:
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), čl. 6, odst. 1. písm. f)
Zpracování je zákonné, protože je splněna nejméně jedna z podmínek, a to pouze v odpovídajícím rozsahu:
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 316, odst. 2 – kamerový systém není nastaven tak, aby umožňoval narušení soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách tím, že by umožňoval otevřené či skryté sledování a odposlech.
Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů: 15.7.2016

Informovanost veřejnosti a zaměstnanců:
Informovanost veřejnosti a zaměstnanců je zajištěna informačními cedulemi na vstupech do areálu a budov a u dalších monitorovaných prostorů, prostřednictvím vnitřního řádu nemocnice a na webových stránkách nemocnice.


Stanovení délky uchování kamerového záznamu:
Kamerový záznam je uchováván po dobu max. 5 dnů.

K naplnění výše uvedeného účelu poskytne nemocnice v případě potřeby kamerové záznamy příslušným institucím. Oprávněnost poskytnutí vyžádaných záznamů posuzuje vedení nemocnice (účastníci porady vedení).

Technické zabezpečení:
Kamerový záznam je uchováván na zabezpečených serverech nemocnice.

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:
Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice
Bc. Milan Škrle, vedoucí IT úseku nemocnice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 383 314 111
Bc. Martin Vodvářka, IT úsek nemocnice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 383 314 111

Nemocniční kaple

 • nachází se ve 3. patře interního pavilonu (před plicním oddělení, vpravo od výtahu)
 • otevřena nepřetržitě
 • společná modlitba za nemocné a za ty, kteří se o ně starají - v pondělí 8,00, ve středu 16,30
 • přejete-li si návštěvu duchovního u lůžka nemocného, obraťte se na kancelář farnosti - tel. 605 183 129 nebo přímo na kněze
 • kontakty na kněze: Roman Dvořák tel. 605885 789, Jan Turek tel. 731 402 851, v případě nedostupnosti je možno kněžím na mobilní telefon poslat SMS, telefonicky zareagují
 • Římskokatolická farnost Strakonice, Bavorova 30, 386 01 Strakonice

Poděkování od našich pacientů

K ambulantnímu vyšetření potřebujete:

platnou kartu pojištěnce

doklad o pracovní neschopnosti (pokud ho máte vystavený)

jméno praktického lékaře

informace o vašich nemocech, se kterými se léčíte

seznam léků, které užíváte

kompenzační pomůcku (naslouchadlo, brýle ...)

pokud se nemůžete z nějakých důvodů dostavit na objednané vyšetření, informujte danou ambulanci nebo lékaře

do odborných ambulancí – doporučení lékaře, zprávy o vyšetřeních, o hospitalizacích

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top