Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Co si vzít s sebou do nemocnice

 • doklad totožnosti a průkaz pojištěnce,
 • starší záznamy o svém onemocnění (kopie lékařských zpráv), lékař z nich lépe a rychleji získá informace o Vašem zdravotním stavu,
 • další zdravotní dokumentaci (předoperační vyšetření, RTG snímky, doporučení k hospitalizaci, doklad o pracovní neschopnosti, pokud již byl vystaven),
 • seznam aktuálně užívaných léků, případně i léky v originálním balení,
 • seznam léků, na které jste v minulosti měli alergickou reakci,
 • věci osobní hygieny, pyžamo či domácí oděv, vhodnou protiskluzovou či jinak bezpečnou obuv,
 • kompenzační pomůcky (pomůcky usnadňující chůzi, kompenzující smyslová omezení atd.).

 

 

Co si s sebou raději nebrat

 • větší množství peněz a cenností, šperky, kreditní karty, cennou elektroniku. Nemocnice ručí za odložené věci, ale jen za ty, které se obvykle do nemocnice přinášejí. Neočekávejte, že poskytovatel převezme odpovědnost za vyšší sumy peněz a cennosti, pokud si je neuložíte do trezorů k tomu určených.

 

Příjem do nemocnice

Ve většině případů je pacient přijímán na základě doporučení registrujícího lékaře nebo ambulantního specialisty. Nastanou samozřejmě situace, kdy jste nuceni přijet do nemocnice akutně, bez doporučení lékaře. Přijímající lékař Vás seznámí s důvodem přijetí a s plánem zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Vyšetří Vás a bude se ptát na vše, co se týká Vašeho aktuálního zdravotního stavu, co přesně Vás do nemocnice přivádí a jaké nemoci jste prodělali. Až lékař získá všechny potřebné informace, přichází čas na Vaše otázky. Ptejte se na vše, co Vás zajímá.

Přijímací sestra Vás odvede na pokoj, seznámí Vás s chodem oddělení a bude se Vás opět ptát na důležité informace o Vás (lékové, potravinové či jiné alergie, užívané léky, co zvládnete z hlediska samoobsluhy atd.). Dodržujete-li speciální dietu, můžete požádat o setkání s nutričním terapeutem (dietní sestra).

V naší nemocnici používáme k identifikaci pacientů tzv. identifikační pásky, které obsahují určité osobní údaje, jejichž kontrola ošetřujícím zdravotnickým personálem snižuje riziko záměny pacientů při vyšetření či zákroku.

 

Oblečení pacientů se dle zvyklostí konkrétní nemocnice ukládá do šatny, nebo do skříní přímo na pokoji pacientů. U varianty se šatnou si vyžádejte potvrzení o odevzdání, včetně popisu oblečení, který si pečlivě zkontrolujte. Případnou ztrátu či poškození nelze reklamovat, pokud tyto údaje chybějí. Sestra Vám rovněž nabídne uložení cenností do nemocničního trezoru proti vystavenému potvrzení o převzetí.

Co nesmíte

Pokud pacient vyslovil souhlas s poskytováním zdravotních služeb, je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup a řídit se vnitřním řádem nemocnice. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu zdravotnického zařízení a může být důvodem k předčasnému ukončení léčby.

Respektujte proto také zákaz kouření v objektu nemocnice s výjimkou míst k tomu určených. Alkoholické nápoje není vhodné konzumovat v průběhu hospitalizace.

Pokud si s sebou do nemocnice vezmete mobilní telefon, respektujte zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti některých přístrojů či provozů. Při telefonování berte ohled na ostatní pacienty.

Informované souhlasy

Pacient musí být lékařem plně informován a poučen o poskytovaných zdravotních službách, teprve poté může vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas s léčebným postupem či zákrokem.

Možné formy informovaného souhlasu:

 

 • konkludentní (vyplývající z okolností),
 • ústní (provede se záznam do zdravotnické dokumentace),
 • písemná (pacient, poté co je zdravotnickým pracovníkem informován o navrženém zdravotním výkonu a možných rizicích a jsou mu zodpovězeny všechny dotazy, podepisuje tzv. informovaný souhlas).

 

Nemocnice Strakonice, a.s. v souladu s legislativou stanovila spektrum výkonů, kde vyžaduje písemný informovaný souhlas vždy.

V případě lůžkové péče je potřebný Váš písemný souhlas s hospitalizací. Pokud tento souhlas i přes náležité vysvětlení odmítnete, vyžádá si Váš ošetřující lékař o tom písemné prohlášení. Bez souhlasu lze pacienta hospitalizovat pouze v případech, které uvádí zákon. Jedná se například o stav, který vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby pacient vyslovil souhlas.

Léky v nemocnici

Všechny léky během pobytu v nemocnici Vám předepisuje Váš ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte je po příchodu na příslušné oddělení zdravotní sestře.

Žádné léky neberte sami, bez vědomí zdravotníků – a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Myslete na to, že léky, které jsou Vám předepsány, mohou být negativně ovlivňovány léky, jež jste si „naordinovali“ sami!

Pohybový režim v nemocnici

Během hospitalizace v nemocnici Vám může být ošetřujícím lékařem určen individuální pohybový režim, který je nutno dodržovat. Může se jednat o:

 

 • přísný klid na lůžku (hygiena, vyprazdňování, stravování na lůžku),
 • pohyb pouze okolo lůžka a pohyb na WC,
 • pohyb pouze na pokoji,
 • volný pohyb pouze na oddělení,
 • volný pohyb po areálu nemocnice.

 

Pády

Pády pacientů znamenají bohužel časté komplikace hospitalizace. Jaké jsou nejčastější příčiny pádů v nemocnici?

 

 • Pacienti mnohdy nechtějí personál obtěžovat s prosbou o pomoc při vstávání z lůžka (nejčastěji dochází k pádům při cestě na toaletu).
 • Lůžko je příliš vysoké, pacienti nedosáhnou nohama na zem.
 • Kluzká nebo mokrá podlaha.
 • Špatně osvětlená chodba.
 • Nedostatek prostoru mezi lůžky.
 • Překážky v cestě – noční stolky, křesla, chodítka apod.
 • Nevhodná obuv!!
 • Oslabení v důsledku ztráty svalové síly, závratě, bolesti, stavy po celkové anestezii, užívání léků, které ovlivňují rovnováhu.

 

V nemocnici noste přezůvky s protiskluzovou podrážkou, nechoďte jen v ponožkách a nechoďte potmě. Všímejte si, zda chodbu při vytírání označují výstražnými kužely (chodba se vytírá vždy jen z jedné půlky), a ptejte se na toto opatření. Nebojte se požádat personál o pomoc.

 

(volně dle Rádce pacientů - MZ ČR)

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.