Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Kvalita péče

Našim pacientům se snažíme poskytovat co nejlepší péči. Sledujeme a průběžně vyhodnocujeme řadu parametrů, které nám pomáhají námi poskytovanou péči dále vylepšovat.

 

Hlavní sledované parametry kvality péče

Počet rehospitalizací do 7 dnů od propuštění

Tento důležitý parametr kvality v posledních letech ukazuje klesající tendenci, průměrně je do 7 dnů potřeba rehospitalizovat méně než 0,4 % pacientů.

 

Počty nově vzniklých dekubitů na jednotlivých odděleních

Aktivně se podílíme na identifikaci rizik spojených s hospitalizací a upoutáním na lůžko. Zavádíme vhodná preventivní opatření proti vzniku dekubitů. Pro hojení již vzniklých dekubitů aplikujeme moderní postupy léčby. Počet nově vzniklých dekubitů má i díky tomu klesající tendenci a průměrně se pohybuje pod 0,7 procenta.

 

Počty a příčiny pádů pacientů

Pádům nelze zcela zabránit, přesto volíme taková opatření, která jejich výskyt kontinuálně snižují. Včasně identifikujeme rizikové pacienty a nastavujeme preventivní opatření včetně důsledné edukace pacientů o režimu. Počet pádů, zejm. pádů se zraněním, v posledních letech ubývá.

 

Počty reoperací do 72 hod.

Počty reoperací sledujeme na všech chirurgický pracovištích (gynekologicko-porodnickém, chirurgickém, očním, ORL), dlouhodobě se pohybuje pod 1 procento.

 

Průměrné ošetřovací doby

Průměrná ošetřovací doba v naší nemocnice na akutních lůžkách se pohybuje kolem 4,6 dne.

 

Sledování objednacích dob pacientů na zdravotní výkony

V souladu se standardem č. 1.7 - interní hodnocení kvality poskytované péče (Ministerstvo zdravotnictví) sledujeme a zveřejňujeme průběžně objednací doby pacientů na provedení plánovaného zdravotního výkonu či vyšetření.

Aktuální stav - srpen 2017

 

Počty nosokomiálních infekcí

V protiepidemických opatřeních držíme trend současné moderní medicíny 21. století. Neustále zlepšujeme desinfekční programy, bariérové režimy a další hygienická opatření. Máme moderní centrální sterilizaci. Klademe důraz na správné provádění hygieny rukou. Také naši pacienti a návštěvníci mají možnost si provést desinfekci rukou s využitím rozmístěných dávkovačů s desinfekcí. Tato pravidla vedou k omezení přenosu nemocničních nákaz. Jejich výskyt sledujeme a vyhodnocujeme, procesu se věnuje pověřený pracovník. Výskyt nosokomiálních nákaz nedosahuje 1 procenta hospitalizovaných pacientů.

 

Nežádoucí události

Máme vypracovaný systém hlášení nežádoucích událostí, které pravidelně vyhodnocujeme a porovnáváme s dalšími poskytovateli zdravotní péče. Nežádoucí událostí jsou události nebo okolnosti, které mohly vyústit nebo vyústily v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout. 

 

Hlavní sledované administrativní parametry

Počet hospitalizovaných pacientů

V posledních letech počet hospitalizovaných pacientů neustále narůstá, pohybuje kolem 13500 - 14000 pacientů / rok.

 

Průměrná ošetřovací doba

Průměrná ošetřovací doba na našich akutních lůžkách se pohybuje kolem 4,5 dne.

 

Výkonnostní data, základní klinicko-ekonomické ukazatele u vybraných DRG skupin (benchmarking)

 

Hlavní sledované indikátory spokojenosti

Dotazníkové šetření mezi pacienty

Spokojenost pacientů sledujeme prostřednictvím pravidelného celostátního projektu hodnocení spokojenosti pacientů, který pořádá společnost HealthCare Institute, o.p.s. Nemocnice se pravidelně umisťuje na předních příčkách, nejvyšší úspěch zaznamenala v roce 2009, kdy byla naše nemocnice vyhlášena nejlepší nefakultní nemocnicí v České republice. Vybíráme několik zajímavých údajů z recentního průzkumu. 

Šli jste do této nemocnice s důvěrou?

 

Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený způsob léčby?

 

Byl/a jste spokojen/a s respektováním Vaší intimity a lidské důstojnosti?

 

 

Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci

 

Hlavní sledované indikátory bezpečí

Bezpečností audity zaměřené na identifikaci zaměstnanců a pacientů, prevenci stranové záměny u operantů, skladování a podávání medikace, dodržování pravidel hygienicko-epidemiologického režimu a bezpečnosti provozu.

 

 

Bezpečnost pacientů a kvalita poskytované péče jsou naší hlavní prioritou.

 

Pro zajištění bezpečnosti pacientů toho děláme hodně, přečtěte si zde.

 


 

Akreditace od Spojené akreditační komise (SAK)

Nemocnice Strakonice, a.s. se již v roce 2010 zařadila mezi ta zdravotnické zařízení, která úspěšně prošla akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Certifikační autorita dále osvědčuje, že nemocnice splňuje velmi náročné požadavky na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty, má zaveden program zvyšování kvality a bezpečí, ukazatele kvality, sleduje spokojenost pacientů, různé rizikové oblasti a další. Díky tomu může rychle odstraňovat zjištěné nedostatky.

 

www stránky Spojené akreditační komise

Fotogalerie ze slavnostního setkání zaměstnanců s předáním prvních akreditačních certifikátů (21.3.2011)

Reportáž Strakonické televize (z roku 2011)

 

 

 

 

 


Akreditace Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. získaly od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci na základě splnění akreditačních požadavků podle aktuálně platné normy pro laboratorní vyšetření v oborech hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a odběr primárních vzorků.

 

Co o tom napsala média:

Centrální laboratoře strakonické nemocnice se mohou pyšnit evropským certifikátem. Mimo jiné pro ně znamená, že mohou dělat laboratorní vyšetření pro zájemce z celé Evropské unie. Nemocnice ve Strakonicích je tak jedinou v Jihočeském kraji, která má akreditované komplexní laboratorní služby. "Kromě samotných laboratorních vyšetření jsou akreditovány i odběry v odběrových místnostech," řekl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Laboratoře nemocnice jsou od roku 2008 sestěhované v jedné budově. V jednom oddělení je tak laboratoř klinické biochemie, mikrobiologie a antibiotické středisko, hematologie a krevní sklad. Díky tomu mohla nemocnice vytvořit jednu společnou žádanku pro řadu vyšetření z krve a automatický systém jejich načítání, který omezuje možnost lidské chyby. Ročně laboratoře provedou zhruba milion analýz a práci v nich má bezmála padesátka zaměstnanců. (strakonickonews.cz)

 


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.