Aktuální informace

Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě PROMEDICA předáno dětskému odd....

Sociální služby

V roce 2007 byla úspěšně uvedena do provozu sociální lůžka, která se nacházejí v prostorách Oddělení následné péče - lůžková stanice 2. Jedná se o čtyři pokoje (8 lůžek), které byly upraveny a vybaveny moderním zařízením, aby poskytovaly co největší pohodlí svým uživatelům. Pokoje obsahují polohovací lůžka s antidekubitální matrací, noční stolky s jídelní deskou, křesla, klozetové židle, jídelní stůl s židlemi a uzamykatelné skříně. Sociální lůžka jsou určena osobám, které jsou nesoběstačné, rodina péči o ně nezvládá a oni čekají na umístění v jiném vhodném zařízení. Proto jednou z podmínek přijetí je podaná žádost do Domova pro seniory či ÚSP. Dále je naší snahou, aby všichni klienti byli příjemci sociální dávky "Příspěvek na péči", pokud tomu dosud ta není, okamžitě o tuto dávku žádáme. Pobyt na sociálním lůžku si klient hradí sám, jde o částku 350 Kč/den. Vzhledem k tomu, že uživateli musí zůstat po zaplacení úhrady za sociální služby 15% z důchod, byly všechny platby až dosud poměrně sníženy.

 

Renata Schánělcová - vedoucí

kontakt: 383 31 4271

 

 


 

Anna Táborová - sociální sestra

kontakt: 383 31 4410, 602 132 540


 

Sociální služby pomáhají lidem v nepříznivých životních situacích žít běžným životem, starat se sám o sebe a o domácnost, aktivně trávit volný čas apod. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům i rodinám a zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života. Mezi nejpočetnější skupiny klientů sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na „ okraji společnosti „.

 

Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče jsou poskytovány pacientům Nemocnice Strakonice, a.s., kteří  vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné osoby do doby, než je jim zabezpečena trvalá pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních  nebo pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. 

 

- Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, telefon 383 314 410

- Nemocnice Volyně s.r.o., Husova 401, telefon  383 372 864

 

Terénní sociální služby jsou poskytovány lidem se sníženou soběstačností  v domácím prostředí – limitující faktory  – věk, chronické onemocnění, zdravotní postižení, rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb tyto úkony:

-          Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-          Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-          Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-          Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

-          Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Pečovatelská služba:

MěÚSS Strakonice, Rybniční 1282, telefon 383 321 785

Domov pro seniory, Tyršova 436, Blatná, telefon 383 422 653

Pečovatelská služba Blatná, Náměstí J.A.Komenského 1076, telefon 380 830 305

Pečovatelská služba Volyně, Vimperská 595, telefon 383 325 808

Charita Malenice, Archiváře Teplého 102, telefon 725 438 345

Pečovatelská služba Osek, Osek 109, telefon 383 325 808

Pečovatelská služba Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, telefon 383 325 808

Centrum sociální pomoci Vodňany, Elektrárenská 35, telefon 603 928 823

 

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Chelčice 1 p. Vodňany, telefon 775 382 477

 

 

Domácí péče poskytuje standardní a speciální odborné služby zdravotníků pro pacienty propuštěné z nemocničního léčení nebo pro nemocné v domácím ošetřování na předpis příslušného praktického lékaře

- peritoneální dialýza v domácím prostředí

- katetrizace močového měchýře u mužů

- podání léků i v injekčních fomách /včetně inzulínu/

- zacvičování aplikace inzulínu

- pomoc při ošetřování dlouhodobě nemocných

- odběry biologického materiálu /krev, moč, výtěry z ran/

- kontroly krevního tlaku, glykémie glukometrem

- péče o kolostomie

- převazy bércových vředů, dekubitů, pooperačních ran

- rehabilitace, cvičení, nácvik chůze

- bazální stimulace

- péče o nemocné propuštěné z nemocnice

- poskytování paliativní péče, péče o umírající

- masáže, pedikúra

- sociální a zdravotní poradenství, osvěta

- další služby dle požadavků klienta, ošetřujícího lékaře, nebo rodiny nemocného

- půjčování kompenzačních pomůcek: mechanické polohovací postele, antidekubitní matrace s kompresorem, chodítka, mechanické vozíky, pojízdný zvedák pro imobilní pacienty, hygienké židle (gramofony), sedačky na vanu (do vany)

 

- Domácí péče ČČK Strakonice, Boženy Němcové 1118, telefon 383 326 786

 

Pobytové sociální služby jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pomoc  jiné osoby. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb. 

 

- MěÚSS Strakonice, Domov pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice,  telefon  383 327 210

- MěÚSS Strakonice, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice, telefon 383 321 199

 

- CPS Vodňany – Domov pro seniory, Žižkovo nám.21, telefon 383 382 625

- Domov pro seniory Blatná, Tř. T.G.Masaryka 272, telefon 383 422 026

- Dům klidného stáří sv. Anny, Sousedovice 40 , telefon 383 327 459

 

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 

- Alzheimercentrum Prácheň o.p.s., Radčice 58, p. Vodňany,  telefon 383 384 888

- Domov Kunšov, Albrechtice 16, Drahonice, p. Vodňany, telefon 730 172 847 

- Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice, telefon 383 327 210

 

Služby sociální prevence je sociální služba na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Azylový dům: MěÚSS Strakonice, Budovatelská 613, telefon 383 323 639

 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

 


1. patro

sociální lůžka v rámci Oddělení následné péče 

 


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.